Hơn…đại biểu tham dự hội thảo, trong đó có nhiều nhà khoa học, lý luận chính trị hàng đầu trong nước như các GS.TS Võ Văn Sen, Mạch Quang Thắng, các PGS.T Hà Minh Hồng, Đinh Ngọc Thạch, Nguyễn Mạnh Hà. Phạm Hồng Chương, Nguyễn Hữu Đổng…

Trong số hơn 100 tham luận của các nhà khoa học, chính trị, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học từ các trường đại học, viên nghiên cứu trong nước gửi đến hội thảo, có 60 tham luận đã được đưa vào tập sách kỷ yếu hội thảo sau khi sơ tuyển, tổ chức phản biện kín để tuyển chọn, biên tập và in ấn.

Với chủ đề nêu trên, hội thảo sẽ trình bày nhiều tham luận kết quả nghiên cứu mới về giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh ở hai phương diện lý luận và thực tiễn. Bên cạnh những đánh giá về chủ nghĩa dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh còn có các vấn đề về cội nguồn và nền tảng chính trị, vấn đề kế thừa và phát huy tư tưởng chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời đại hiện nay được các nhà nhà khoa học, chính trị phân tích và thể hiện sâu sắc.

Hội thảo không chỉ là cơ hội để các nhà khoa học chuyên ngành lý luận chính trị và một số chuyên ngành có liên quan gặp gỡ, trao đổi, thảo luận những vẫn đề về khoa học tư tưởng Hồ Chí Minh mà những vấn đề nghiên cứu được các nhà khoa học đặt ra sẽ đóng góp thiết thực vào nền tảng lý luận chính trị và thực tiễn phát triển đất nước Việt Nam trong giai đoạn mới.

Hữu Toàn