Theo báo cáo, về kết quả chi trả bồi thường thiệt hại, tính đến ngày 4-10-2017, các tỉnh đã thanh toán chi trả bồi thường thiệt hại cho người dân là 6.193 tỷ đồng (đạt 97,4% số tiền thiệt hại và bằng 94,1% so với số tiền tạm cấp). Hiện nay các tỉnh chưa hoàn thành việc chi trả tiền bồi thường (còn lại gần 3% của tổng giá trị thiệt hại 6.359 tỷ đồng) do người dân là đối tượng được bồi thường hỗ trợ không có mặt tại địa phương, đi lao động ở nước ngoài, đi làm việc trên các tàu khai thác xa bờ ở địa phương khác và do một số đối tượng còn khiếu nại chờ giải quyết.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã thẩm định, tổng hợp, xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp, hỗ trợ tạo việc làm và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của 4 tỉnh với tổng số tiền hơn 888 tỷ đồng (hỗ trợ học phí trung cấp, cao đẳng cho 35.936 đối tượng, kinh phí 573,358 tỷ đồng; hỗ trợ tạo việc làm, chuyển đổi nghề: 126,291 tỷ đồng; hỗ trợ 12.820 người đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng, kinh phí là 189,12 tỷ đồng) gửi Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, tạm cấp kinh phí cho 4 tỉnh để thực hiện.

Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình ghi nhận nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong việc đảm bảo bồi thường hỗ trợ cho người dân 4 tỉnh miền Trung, khắc phục hậu quả sự cố môi trường, đảm bảo an toàn trật tự ở địa phương.

"Việc bồi thường thiệt hại cho người dân đã cơ bản hoàn thành, số bồi thường còn lại cần đẩy nhanh các biện pháp để hoàn tất. Hết tháng 11, các cơ quan chức năng đảm bảo hoàn thành việc bồi thường chi trả cho người dân, đảm bảo đúng quy định, khách quan, chính xác" - Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ.

Bên cạnh bồi thường thiệt hại, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh việc dành kinh phí để đầu tư cho sinh kế lâu dài của người dân như đào tạo, hỗ trợ chuyển đổi nghề, xóa đói, giảm nghèo; tái tạo môi trường biển; đầu tư cơ sở hạ tầng cho nghề biển; ứng phó biến đổi khí hậu;... Bên cạnh đó, tiếp tục đảm bảo an ninh trật tự, tăng cường vận động người dân, cộng đồng tôn giáo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; xử lý nghiêm những hành vi kích động, lợi dụng gây rối.

PV