Năm tháng qua đi nhưng những lời Bác dặn vẫn còn vẹn nguyên giá trị, là kim chỉ nam cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vững bước tiến lên. 50 năm qua các thế hệ thanh niên đã sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương vĩ đại của Bác kính yêu.
Các đại biểu báo công dâng Bác.

Trong không khí trang nghiêm, đại diện hàng trăm đảng viên trẻ tiêu biểu là những cán bộ Đoàn – Hội – Đội; những công chức viên chức trẻ, giỏi, thân thiện; các nhà khoa học trí thức trẻ, cán bộ, chiến sỹ, sỹ quan tiêu biểu…, có uy tín, ảnh hưởng tới đoàn viên, thanh niên và là những điển hình tại các địa phương đã báo cáo với Bác về những hành động, việc làm cụ thể, những công trình, phần việc, sáng kiến trong học tập, rèn luyện, công tác, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

Đoàn đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong giờ phút thiêng liêng với tấm lòng thành kính trước anh linh của Người, các đại biểu đã nghiêng mình kính cẩn tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã cùng với Đảng ta sáng lập, dìu dắt Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đồng thời nguyện nhớ lời Di chúc của Người, tăng cường bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, không ngừng học tập, nâng cao trình độ, “dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn” để hình thành thế hệ thanh niên có phẩm chất tốt đẹp, có tri thức, có khí phách và quyết tâm hành động thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng Thủ đô và Đất nước giàu đẹp, văn minh, hiện đại đúng như lời căn dặn của Bác trước lúc đi xa…


X.Trường