Công văn nêu rõ, để phát huy hiệu quả hoạt động của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách thuộc phạm vi quản lý của TP, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của TP, UBND TP yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể thuộc TP và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện các nhiệm vụ.

Cụ thể, thực hiện rà soát các văn bản, quy định có liên quan về quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách hiện hành do đơn vị quản lý (nếu có), trên cơ sở đó, có văn bản đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, chế độ quản lý tài chính, báo cáo quyết toán tài chính quỹ,..đảm bảo phù hợp với Luật Ngân sách Nhà nước gửi Sở Tài chính rà soát, tổng hợp, báo cáo UBND TP.

Tiếp tục rà soát các quy định hiện hành liên quan đến việc thành lập, hoạt động và quản lý đối với các quỹ tài chính ngoài ngân sách trong phạm vi ngành, lĩnh vực và địa bàn được phân công phụ trách; đánh giá hiệu quả hoạt động đế trên cơ sở đó, đề xuất việc quyết định dừng hoạt động hoặc cơ cấu lại các Quỹ theo Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 27-8-2015 của Thủ tướng về việc tăng cường công tác quản lý đối với các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước và Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 12-10-2015 của Chủ tịch UBND TP về việc tăng cường công tác quản lý đối với các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước; báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Tài chính trước ngày 1-10 hàng năm để tổng hợp, trình UBND TP báo cáo Thủ tướng theo quy định.

Hải Châu