Theo đó, UBND TP giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, triển khai thực hiện các chính sách, giải pháp hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tập trung ưu tiên hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo có đối tượng bảo trợ xã hội và các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, trên cơ sở số hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2017 và căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội năm 2018 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

D.L.