Công ty cổ phần Nước mặt sông Hồng có trách nhiệm liên hệ với UBND huyện Đan Phượng và sở, ngành liên quan để xác định diện tích đất trồng lúa chuyển mục đích phi nông nghiệp; hoàn thiện thủ tục thu hồi đất, hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng theo quy định đối với 60m2 đất nông nghiệp của 2 hộ gia đình theo quy định.

Trong thời hạn 12 tháng liên tục kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa, Công ty cổ phần Nước mặt sông Hồng phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong quyết định chủ trương đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa thì Công ty cổ phần Nước mặt sông Hồng được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà Công ty cổ phần Nước mặt sông Hồng vẫn chưa đưa đất vào sử dụng hoặc sử dụng đất không đúng, UBND TP thu hồi đất mà không bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất.

CL