Trong đó, UBND thành phố đã ban hành 285 nội dung công việc trong năm 2020. Các nội dung tổng quát của chương trình công tác nhằm mục tiêu tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng; thực hiện tốt an sinh, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống nhân dân; đẩy mạnh phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế; làm tốt hơn nữa công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, đô thị, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới.

Ngoài ra, UBND thành phố đặt mục tiêu tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở tất cả các ngành, các cấp; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường phòng, chống tham nhũng; bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục tổ chức triển khai hiệu quả chủ đề của năm 2020 “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, hướng tới tổ chức thành công đại hội đảng các cấp”, tập trung đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo phương châm 5 rõ: “Rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”, “một việc - một đầu mối xuyên suốt”.

Chương trình công tác năm 2020 của UBND thành phố cũng đặt mục tiêu nâng cao hơn nữa tinh thần, ý thức trách nhiệm trong công việc của mỗi cán bộ, công chức, từ đó tạo bước chuyển biến rõ nét về tinh thần, ý thức phục vụ người dân, doanh nghiệp, tổ chức, bảo đảm thực hiện theo nguyên tắc chấp hành nghiêm quy định của pháp luật; tiếp tục coi trọng tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Thành phố đề cao chế độ và phương thức làm việc của tập thể UBND thành phố kết hợp với trách nhiệm của Chủ tịch UBND thành phố, bảo đảm tập trung, dân chủ, đề cao trách nhiệm, hiệu quả. Các quyết định, chính sách của lãnh đạo UBND thành phố luôn được công khai, minh bạch trong tất cả các khâu, các nội dung, từ khi ban hành đến tổ chức thực hiện.

Hải Châu