Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ký ban hành Kế hoạch số 63/KH-UBND về thực hiện Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 1-1-018 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TƯ ngày 21-5-2018 của Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Theo đó, một trong những mục tiêu của kế hoạch là đến năm 2021 thực hiện áp dụng chế độ tiền lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thống nhất đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn bộ các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố theo quy định của Nhà nước.

Tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp của thành phố và từng bước có sự gia tăng phù hợp với nguồn lực tài chính của thành phố, gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập... Kế hoạch cũng đặt lộ trình cải cách chính sách tiền lương đến năm 2030.

Để thực hiện kế hoạch, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị trực thuộc hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm để làm căn cứ xây dựng và thực hiện chế độ tiền lương mới; tiếp nhận hệ thống thang lương, bảng lương, định mức lao động, xem xét phê duyệt, cho ý kiến về quỹ tiền lương của các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động theo quy định. Các đơn vị cần đẩy mạnh thực hiện kế hoạch chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công sang hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính, tự chủ về chi thường xuyên.

Đối với khối các doanh nghiệp, cần quyết liệt triển khai có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước; thực hiện sắp xếp, tái cơ cấu, cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước.

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu phát huy vai trò tự chủ tài chính của các đơn vị, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tạo chuyển biến căn bản trong việc chống thất thu...

Hải Châu