Tại tờ trình, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Mạnh Quyền nêu, UBND thành phố trình HĐND thành phố cho ý kiến thông qua chủ trương sử dụng vốn đầu tư công của thành phố đối với 2 dự án nhóm A (gồm tuyến đường kết nối đường Pháp Vân - Cầu Giẽ với đường vành đai 3 và xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2) trước khi trình Thủ tướng Chính phủ với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 5.122 tỷ đồng.

Trình phê duyệt chủ trương đầu tư 24 dự án (trong đó có 23 dự án nhóm B, 1 dự án trọng điểm nhóm C) sử dụng vốn đầu tư công của thành phố với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 6.230 tỷ đồng.

Ngoài ra, UBND thành phố cũng trình HĐND thành phố điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 4 dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công của thành phố, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 2.746 tỷ đồng.

Tại báo cáo thẩm tra, Phó Trưởng ban Kinh tế- Ngân sách HĐND thành phố Vũ Ngọc Anh nêu, các dự án UBND trình HĐND thành phố quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư  tại kỳ họp đều là những dự án cần thiết, phục vụ nhu cầu dân sinh và phát triển kinh tế- xã hội của thành phố, trong đó nhiều nhất là lĩnh vực giao thông (14 dự án).

Ban Kinh tế- Ngân sách thống nhất trình HĐND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 10 dự án; điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự  án xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội; đề nghị UBND thành phố bổ sung làm rõ nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công phù hợp với tiến độ thực hiện 17 dự án còn lại.

Riêng đối với 2 dự án nhóm A cần điều chỉnh thời gian thực hiện dự án bảo đảm tính khả thi.

UBND thành phố đã có các văn bản báo cáo làm rõ các nội dung theo yêu cầu báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế- Ngân sách. Ban Kinh tế- Ngân sách thống nhất các nội dung giải trình của UBND thành phố và đề nghị thông qua Nghị quyết về chủ  trương đầu tư dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2016-2020 của thành phố Hà Nội

Nhật Uyên