Ngoài ra, tại cuộc họp này, tập thể UBND TP cũng xem xét, góp ý vào việc ban hành quyết định bãi bỏ Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND (ngày 8-7-2013) của UBND TP ban hành quy định về thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền thu được từ bán nhà tái định cư trên địa bàn thành phố; Quyết định phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trường học TP Hà Nội đến năm 2030, thay thế Quyết định số 3075/QĐ-UBND (ngày 12-7-2012) của UBND TP về Quy hoạch mạng lưới trường học TP Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

NY