Thời gian góp ý: từ ngày 17-8-2019 đến ngày 10-9-2019.

Nơi nhận góp ý: Văn phòng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; số 46 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội; email: vanphongubtwmttqvn@gmail.com.

Nội dung toàn văn dự thảo báo cáo chính trị được đăng tải tại Trang thông tin điện tử của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: www.mattran.org.vn/Góp ý Văn kiện Đại hội IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam