Theo quyết định, con dấu hết giá trị sử dụng của 7 nhóm cơ quan, tổ chức, chức danh Nhà nước sau đây được giữ lại để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu lịch sử: Thứ nhất, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Tổng thư ký Quốc hội. Thứ hai, Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương. 

Thứ ba, Chính phủ, các bộ; cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các Tổng cục (trừ các Tổng cục thuộc Bộ Quốc phòng). Thứ tư, Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương, Tòa án nhân dân quận, huyện, thị xã, Thành phố thuộc tỉnh và tương đương. 

Thứ năm, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương, Viện kiểm sát nhân dân quận, huyện, thị xã, Thành phố thuộc tỉnh và tương đương. Thứ sáu, Hội đồng nhân dân và UBND các cấp. Thứ bảy, Văn phòng Chủ tịch nước. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1-7.

Nguyễn Hương