Nghị quyết đã chỉ rõ những mặt làm được, những hạn chế chủ yếu trong tổ chức và hoạt động của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và nguyên nhân của những hạn chế, bất cập.      

Để khắc phục những hạn chế, bất cập trong việc ban hành nghị quyết và hoạt động của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong nhiệm kỳ 2016-2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu các cơ quan tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Chính phủ tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của HĐND cấp tỉnh, chú trọng kiểm tra việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân; chỉ đạo nghiên cứu việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của văn bản quy phạm pháp luật trong việc phân cấp, phân quyền; giao quyền chủ động cho cấp dưới, gắn quyền hạn với trách nhiệm, đồng thời tăng cường công tác giám sát và kiểm soát quyền lực hiệu quả.   

Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan nghiên cứu trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung các luật liên quan tới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương... theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27-11-2017 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 735-KH/ĐĐQH ngày 18-1-2018 của Đảng đoàn Quốc hội.

HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khi ban hành nghị quyết, nhất là nghị quyết quy phạm pháp luật phải tuân thủ đầy đủ quy trình, thủ tục của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn thi hành; chú trọng chất lượng công tác tổ chức lấy ý kiến nhân dân, ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động của chính sách, ý kiến của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể; xác định rõ trách nhiệm của cơ quan tham mưu, chủ trì trình nghị quyết nhằm bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả của nghị quyết; tăng cường hoạt động chất vấn tại kỳ họp HĐND; tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát chuyên đề giữa hai kỳ họp, hoạt động chất vấn, giải trình tại phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân, nghiên cứu ban hành nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại mỗi kỳ họp HĐND.   

HĐND các cấp chủ động triển khai công tác lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu tại kỳ họp HĐND vào cuối năm 2018 theo quy định tại Nghị quyết số 85/2014/QH13 của Quốc hội.            

Việc tiếp xúc cử tri theo quy định của pháp luật phải thực chất, đến được với người dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; đẩy mạnh công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của cử tri của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.  

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 8-2-2018.

PV