TS. Lê Công Lương- Phó tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng Vusta cho biết, tổ chức của Vusta trong thời gian qua tuy có phát triển về số lượng nhưng chất lượng và hiệu quả hoạt động còn hạn chế. Tỷ lệ trí thức được tập hợp trong các tổ chức của Vusta còn thấp, đặc biệt là trí thức trẻ, trí thức trong các doanh nghiệp và trí thức người Việt Nam ở nước ngoài. 

Điều kiện hoạt động của Vusta ở Trung ương và địa phương còn gặp nhiều khó khăn về cơ chế, chính sách, bộ máy tổ chức và cơ sở vật chất; công tác giáo dục chính trị và tư tưởng đối với đội ngũ trí thức chưa được quan tâm đúng mức; chưa được nhà nước giao nhiệm vụ giải quyết những vấn đề quan trọng trong phát triển KH&CN, GD&ĐT, bảo vệ môi trường, chính sách đối với trí thức…

cần đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về xây dựng đội ngũ trí thức. Theo đó, lấy đối thoại, thuyết phục và đồng hành làm chính;

Để triển khai hiệu quả NQ 27, TS Lê Công Lương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục chỉ đạo xây dựng cơ chế chính sách, nhằm tạo môi trường dân chủ trong nghiên cứu khoa học, thu hút trí thức cao ( trên 60 tuổi đang còn sức khoẻ) tham gia hoạt động KH&CN vì sự nghiệp phát triển đất nước; tạo môi trường để trí thức trẻ say mê nghiên cứu khoa học, ban hành chính sách đào tạo liên tục nhằm không ngừng nâng cao chất lượng về chuyên môn nghề nghiệp và tư tưởng, chính trị, đạo đức..đồng thời, quan tâm hơn nữa tới công tác tư tưởng trong đội ngũ trí thức khoa học công nghệ, tăng cường gặp gỡ, trao đổi, nhằm thuyết phục động viên trí thức vững vàng bản lĩnh chính trị, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, sáng tạo, trí tuệ, đóng góp tích cực cho sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.

Ông Phạm Ngọc Linh, Vụ KH&CN,MT- Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, cần đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về xây dựng đội ngũ trí thức. 

Theo đó, lấy đối thoại, thuyết phục và đồng hành làm chính; tiếp tục tuyên truyền sâu rộng để xã hội hiểu đúng vai trò, vị trí quan trọng của trí thức; để trí thức nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình đối với tổ quốc và dân tộc, chủ động và tích cực đóng góp trí tuệ cho công cuộc xây dựng đất nước. Đồng thời, đẩy mạnh thể chế hoá Nghị quyết 27- NQ/TW và Kết luận 90-KL/TW của Bộ Chính trị thành các cơ chế, chính sách để phát huy tốt năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức; nâng cao vai trò nhận thức chính trị và đề cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trí thức đối với đất nước. Bên cạnh đó, khắc phục sự thiếu chủ động trong hoạt động của các hội trí thức và hiện tượng suy thoái tư tưởng chính trị trong một số trí thức hiện nay.

Lưu Hiệp