Năm 2020, Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đề ra theo kế hoạch. Công tác phối hợp nghiên cứu đề xuất, xây dựng nội dung các cơ chế, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên đạt kết quả rõ nét, đặc biệt trong phối hợp xây dựng, trình Quốc hội thông qua Luật Thanh niên (sửa đổi), tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011- 2020, đề xuất xây dựng Chiến lược giai đoạn 2021 - 2030.

Các bộ, ngành thành viên tích cực tham gia các hoạt động của Ủy ban; chủ động tham mưu ban hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước theo ngành, lĩnh vực liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên. Công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị tiếp tục được duy trì, phục vụ tốt cho việc tổng kết, xây dựng chính sách thanh niên. Hoạt động đối ngoại Nhà nước về thanh niên được đầu tư sâu về nội dung, đa dạng hình thức trong năm Việt Nam đảm nhận cương vị Chủ tịch ASEAN, chủ động thích ứng với điều kiện dịch bệnh. Các giải pháp về phát huy ý kiến chuyên gia, tăng cường đối thoại, tuyên truyền pháp luật, chính sách, phát huy thanh niên trong tham gia xây dựng chính sách, pháp luật đối với thanh niên có bước phát triển nhất định.

Đánh giá cao những kết quả hoạt động của Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Nguyễn Văn Tuyết cho rằng, tuy chịu ảnh hưởng của những tác động khách quan trong năm 2020, đặc biệt là đại dịch COVID-19, song Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam đã duy trì tốt cơ chế phối hợp với các bộ, ngành, phát huy thế mạnh của mỗi ngành để làm tốt công tác phát triển thanh niên. Năm 2020, Quốc hội đã thông qua Luật Thanh niên (sửa đổi). Thời gian tới, các cơ quan cần sớm triển khai Quyết định số 1712/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch triển khai thi hành Luật, cùng với việc giám sát của Quốc hội và kiểm tra của Ủy ban Quốc gia về thanh niên để Luật sớm đi vào cuộc sống.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, trong năm 2020, công tác thanh niên đã thực sự trở thành bộ phận quan trọng trong hoạt động của các bộ, ngành. Hầu như tất cả các bộ, ngành đều có chương trình trọng điểm liên quan đến thanh niên, như các hội nghị, hội thảo về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các chương trình đại sứ văn hóa trong giới trẻ... qua đó thể hiện tính thẩm thấu, gắn kết của công tác thanh niên trong thực tiễn. Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ đánh giá, các hoạt động trên đã góp phần tích cực đến việc xây dựng Chiến lược quốc gia về thanh niên trong những năm tới. 

Về góc độ đối ngoại, hoạt động đối ngoại liên quan đến thanh niên có nhiều khởi sắc. Trong năm ASEAN 2020, với vai trò Chủ tịch, Việt Nam đã thúc đẩy thông qua và đưa được nội dung quan trọng liên quan đến thanh niên vào Tuyên bố Chủ tịch Cấp cao lần thứ 37 của ASEAN, đóng góp thiết thực cho phong trào thanh niên khu vực và quốc tế.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn cảm ơn ý kiến đóng góp cụ thể, sâu sắc và những gợi mở của các thành viên Ủy ban nhằm hoàn thiện dự thảo Báo cáo kết quả công tác năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn đề nghị các bộ, ngành lồng ghép mục tiêu, chỉ tiêu, cụ thể hóa chính sách đối với thanh niên khi xây dựng, thực thi chính sách của ngành, lĩnh vực; kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện theo ngành dọc; tăng cường cơ chế chia sẻ thông tin với Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam về những vấn đề liên ngành trong công tác thanh niên theo ngành, lĩnh vực...

Hiền Hạnh