Nét đẹp thường ngày.

Trong bài nói chuyện với cán bộ, học viên Trường Công an trung cấp khóa 2, năm 1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Công an dù có ba nghìn hay năm, bảy vạn đi nữa, thì lực lượng ấy vẫn còn ít lắm bên cạnh lực lượng nhân dân. Năm vạn người thì chỉ có năm vạn cặp mắt, năm vạn đôi bàn tay. Phải làm sao có hàng chục triệu đôi bàn tay, hàng chục triệu cặp mắt và đôi tai mới được. Muốn vậy, phải dựa vào nhân dân, không được xa rời dân. Nếu không thế thì sẽ thất bại. Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”.

Tiếp thu tư tưởng của chủ nghĩa Mác-Lênin “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, Bác Hồ luôn đánh giá cao sức mạnh của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc nói chung, và BVANTT nói riêng. Người khẳng định: “Giữ gìn trật tự an ninh trước hết là công việc của công an, bộ đội, cảnh sát. Nhưng chính quyền ta là chính quyền dân chủ, nên bất kỳ việc to nhỏ đều phải dựa vào lực lượng của nhân dân để phụng sự lợi ích của nhân dân. Việc giữ gìn trật tự an ninh càng phải dựa vào sáng kiến và lực lượng của nhân dân”.

Theo Người, để dựa vào nhân dân, phát huy vai trò của quần chúng nhân dân, lực lượng CAND phải biết tuyên truyền, giáo dục, tổ chức nhân dân tham gia BVANTT. Huy động lực lượng nhân dân bằng cách tuyên truyền giáo dục và tổ chức, cộng với vai trò nòng cốt, xung kích của lực lượng công an tạo thành mạng lưới ANND - đó là lực lượng quyết định thắng lợi trong đấu tranh BVANTT.

Người cho rằng, muốn tuyên truyền, giáo dục nhân dân nhận thức đầy đủ về sự nghiệp BVANTT, trước hết người chiến sĩ công an không chỉ có niềm tin vào năng lực, trí tuệ, sức mạnh của nhân dân, mà phải tin vào tính hướng thiện của mọi người.

Không những có lòng tin ở con người, Hồ Chí Minh còn cho rằng, mỗi CBCS công an “phải làm cho dân tin, dân phục, dân yêu”, “phải thực sự trung thành, tôn kính, thương yêu dân”. Người luôn nêu ra bài học chống tư tưởng “xem khinh việc dân vận… Đó là sai lầm rất to, rất có hại”. Đây cũng là vấn đề đã được Hội nghị Trung ương 7 (khoá IX) đề cập: “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” như là 5 điều trong phong cách của người cán bộ, đảng viên đối với nhân dân. “Trọng dân” không phải sự thể hiện bên ngoài mà phải thực sự bắt nguồn từ nhận thức vai trò to lớn của nhân dân. “Gần dân” đòi hỏi người cán bộ công an phải có cách tiếp cận nhân dân từ thái độ, tình cảm, tác phong, lời nói, lối sống không xa nhân dân, cách biệt với nhân dân; vì càng gần nhân dân công an càng có điều kiện hoàn thành nhiệm vụ của mình. Thái độ hách dịch, quan liêu, cửa quyền càng làm cho quần chúng nhân dân xa công an và dẫn đến bị đơn độc, thậm chí bất lực trước nhiệm vụ.

Trí tuệ, năng lực của nhân dân là vô địch, vì vậy, Bác Hồ thường dạy CAND phải “học dân”. Muốn học dân, chiến sĩ công an phải khiêm tốn, phải biết lắng nghe, không tự kiêu, tự đại, cho mình đã biết và giỏi mọi sự, coi thường sự hiểu biết của nhân dân. Cuối cùng, những phong cách trên phải được người công an cách mạng thể hiện bằng tinh thần trách nhiệm với nhân dân, phải thực sự là công bộc của dân, “là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân” như lời Bác Hồ đã dạy.

Mục đích của việc giáo dục là làm cho mỗi người dân hiểu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Là một nhà hoạt động thực tiễn, Bác Hồ đặc biệt quan tâm đến phương pháp và nghệ thuật của việc tuyên truyền giáo dục nhân dân. Người hiểu rằng, đối với nhân dân, không thể lý luận suông, chính trị suông. Vì vậy, Người nói: “Giáo dục không phải là đưa sách vở bắt buộc dân phải học, làm thế tức là phản lại lợi ích của dân, của cách mạng; là quan liêu, mệnh lệnh. Phải vận động nhân dân, để nhân dân tự nguyện, tự giác; nếu bắt buộc thì chỉ có thể có kết quả ngay lúc đó thôi, còn sau thì không thấm”.

Để huy động lực lượng nhân dân, cùng với việc giáo dục, công an phải biết thuyết phục, vận động và tổ chức nhân dân tham gia BVANTT, để nhân dân trở thành chủ thể thực sự của sự nghiệp này. Muốn vậy, phải thông qua tổ chức, hướng dẫn, lãnh đạo, Người nói: “Phải động viên, tổ chức, đoàn kết quần chúng. Lấy sức quần chúng mà vượt qua khó khăn; quần chúng tự giúp quần chúng… Đảng và Chính phủ đề ra chính sách, phái cán bộ về hướng dẫn, thế là giúp đỡ. Nhưng đó là phụ, lực lượng nhân dân tổ chức nhau lại là chính. Không nên ỷ lại, mà phải tự lực cánh sinh”.

Dựa vào nhân dân là một nội dung cốt lõi tư tưởng Hồ Chí Minh về BVANTT. Sự nghiệp BVANTT phải đặt trên nền tảng nhân dân, nghĩa là: nhân dân là chủ thể, là lực lượng, công an là hạt nhân nòng cốt; ANTT cho nhân dân là mục tiêu tối cao, công an là công cụ của nhân dân để thực hiện mục tiêu đó. Đây chính là bí quyết của mọi thành công mà Bác Hồ đã để lại cho chúng ta.

Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp đấu tranh BVANTT, mỗi đơn vị, mỗi CBCS công an cần nhận thức đầy đủ và đúng đắn vai trò của quần chúng nhân dân; đồng thời nghiêm túc thực hiện nội dung thông báo mới đây của Ban Bí thư về kết quả 6 năm thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở là “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm đối với dân”