Chỉ đạo trên nhằm chấn chỉnh tình trạng cán bộ, công chức, viên chức chưa chấp hành tốt thời gian trong giờ làm việc hành chính, thường xuyên đi trễ, về sớm hoặc vắng mặt tại cơ quan không vì lý do công tác.

Theo đó, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh cùng Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra chấn chỉnh tác phong, ý thức chấp hành giờ giấc làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý. 

Trong giờ làm việc, nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức la cà hàng quán và làm việc riêng; phải tập trung nghiên cứu, suy nghĩ nâng cao chất lượng công việc; không đi muộn, về sớm. Cá nhân, tổ chức phát hiện các trường hợp vi phạm nêu trên kịp thời thông tin đến Thủ trưởng đơn vị quản lý cán bộ, công chức, viên chức đó biết để xem xét, xử lý.

Các đơn vị có trách nhiệm giải quyết công việc của tổ chức, công dân phải đảm bảo bộ phận trực thường xuyên, liên tục trong giờ làm việc, không để xảy ra tình trạng vắng mặt khi tổ chức, công dân đến liên hệ công tác. Sở Nội vụ tiến hành kiểm tra tại một số cơ quan, đơn vị và các hàng quán trên địa bàn tỉnh trong giờ làm việc để phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm, đồng thời xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan.

Văn Vĩnh