Ông Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương (UBTƯ) Mặt trận Tổ quốc(MTTQ) Việt Nam; ông Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đồng chủ trì. Cùng dự có đại diện các nhà Khoa học, các vị trong Hội đồng Khoa học cơ quan Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam 18 tỉnh, thành phố.

Phó Ban Tổ chức Trung ương Mai Đức Chính phát biểu tại Hội thảo.
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội thảo.

Đề dẫn Hội thảo do ông Mai Văn Chính, Phó Ban Tổ chức Trung ương cho rằng, trong 30 năm đổi mới, mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, bên cạnh những thành tích, ưu điểm đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập; cơ cấu tổ chức, bộ máy còn cồng kềnh, trên một số chức năng, nhiệm vụ chưa được tách bạch, rõ ràng. Điều đó đòi hỏi MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội cần tiếp tục đổi mới, hoàn thiện mô hình tổ chức và phương thức hoạt động cho phù hợp với nhiệm vụ chính trị giai đoạn mới.

Chính vì vậy, ông Chính nhận định, cả về mặt lý luận và thực tiễn cho thấy rất cần có những nghiên cứu lý luận và đánh giá thực tiễn, từ đó đề xuất nhằm đổi mới mô hình tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội theo hướng tinh gọn, rõ chức năng nhiệm vụ, không chồng chéo, hoạt động thiết thực, hiệu quả, đề cao tính tự chủ, chủ động thực hiện vai trò của cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn đổi mới mô hình tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trong thời gian qua; phân tích những hoàn cảnh mới, yêu cầu mới đối với việc đổi mới mô hình tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; xác định phương hướng, mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc và những giải pháp chủ yếu nhằm đổi mới mô hình tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội.

Các đại biểu, các nhà khoa học tập trung thảo luận, làm rõ nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn quan trọng tại Hội thảo

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, Hội thảo đã góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn đổi mới mô hình tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, từ đó đề xuất các giải pháp khả thi nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trong thời gian tới.“Những vấn đề này sẽ có ý nghĩa quan trọng trọng đối với Ban Tổ chức Trung ương trong việc tiếp tục tham mưu cho Bộ chính trị, Ban Chấp hành Trung ương về công tác cán bộ và tổ chức cán bộ. 

Đặc biệt là việc thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 4-1-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019- 2024; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.”- Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Diệp Anh - Anh Minh