Chiều 24-8, tại Nam Định, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định, thông qua báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Kết luận số 24 của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo gắn với việc thực hiện Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử (ban hành kèm theo Quyết định số 68-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa X).

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho biết: Thực hiện chương trình kiểm tra số 40 và Quyết định số 470 của Bộ Chính trị về lập đoàn kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định, ngày 23-4, Đoàn kiểm tra đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định để công bố quyết định kế hoạch và dự kiến lịch làm việc nhằm kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 24 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo gắn với việc thực hiện Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử (ban hành kèm theo Quyết định số 68-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa X).

Sau hơn 3 tháng làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm với sự phối hợp chấp hành nghiêm túc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định và các tổ chức Đảng liên quan, công việc của Đoàn kiểm tra đã hoàn thành đúng kế hoạch.

Thông báo dự thảo kết luận thẩm tra xác minh việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận số 24 và Quyết định số 68 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định, Đoàn kiểm tra cho biết, sau khi nghiên cứu báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định và trực tiếp thẩm tra, xác minh tại 11 cơ quan, tổ chức Đảng của Đảng bộ tỉnh Nam Định cho thấy, trong giai đoạn kiểm tra từ tháng 6-2012 đến tháng 3-2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định chưa phải xử lý, chỉ đạo xử lý và đề nghị cấp trên có thẩm quyền xử lý cán bộ đảng viên vi phạm trong công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ theo Kết luận số 24 và Quyết định số 68 của Bộ Chính trị.

Qua phân tích các nguyên nhân khách quan và chủ quan, Đoàn kiểm tra đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 24 và Kết luận số 12 của Bộ Chính trị (về sửa đổi, bổ sung một số nội dung, quy định về công tác cán bộ) và Quyết định số 68, rà soát các nhiệm vụ giải pháp đã nêu tại Kết luận số 24 chưa thực hiện để ban hành các quy định, quy chế, chương trình hành động, kế hoạch lãnh đạo triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ có kết quả tốt hơn trong thời gian tới.

Trước hết là xây dựng, ban hành quy định về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện quản lý của cấp ủy tỉnh và các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy; quy định về việc quản lý giám sát đối với cán bộ luân chuyển.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020 và những năm tiếp theo phù hợp với chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nhận xét đánh giá cán bộ theo hướng mở rộng các kênh thông tin, công khai, dân chủ hơn, khắc phục việc đánh giá nhận xét cán bộ mang tính hình thức, cảm tính.

Xác định rõ hơn về trách nhiệm thẩm quyền của người đứng đầu trong các khâu của công tác cán bộ, nhất là trong việc đánh giá cán bộ, chuẩn bị và giới thiệu người thay thế mình...

Ngoài ra, nghiên cứu, có kế hoạch lãnh đạo thực hiện đề án đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng theo Văn bản số 2424 của Bộ Nội vụ; thực hiện nghiêm túc số lượng cấp phó, có biện pháp sớm giải quyết dứt điểm tình trạng một số sở, phòng có số lượng cấp phó, trưởng phòng cao hơn so với quy định.

PV (Theo TTXVN)