Chiều 23-4, tại Hội trường Tỉnh ủy Quảng Nam, Đoàn kiểm tra số 470 của Bộ Chính trị do đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, làm Trưởng đoàn đã tổ chức Hội nghị triển khai quyết định, kế hoạch kiểm tra về công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho rằng công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ là những nhiệm quan trọng trong 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn được Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã đề ra.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại hội nghị.

Trong đó, “quy hoạch cán bộ là nội dung trọng yếu của công tác cán bộ, đảm bảo cho công tác cán bộ đi vào nền nếp, chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài”; “thực hiện luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý giữa các vùng, các ngành, các cấp theo một quy trình chặt chẽ và có chế độ, chính sách thích hợp”.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo các tỉnh, thành phố hiện nay, trên 95% cán bộ lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND, thành phố và trên 98% ủy viên Ban Thường vụ các Tỉnh ủy, Thành ủy đã qua luân chuyển giữ các chức vụ lãnh đạo chủ chốt ở cấp quận, huyện.

Kết quả luân chuyển một số chức danh cán bộ không là người địa phương ở cấp tỉnh và cấp huyện đạt kết quả tốt. Hầu hết cán bộ qua luân chuyển đều có bước trưởng thành, tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tiễn, có quan điểm nhìn nhận và phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hơn, sát thực tế hơn. Công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ đã góp phần thúc đẩy việc thực hiện đồng bộ hơn, chất lượng hơn các khâu khác trong công tác cán bộ.

Quang cảnh hội nghị.

Xuất phát từ tình hình thực tế và để giúp Trung ương đánh giá đúng kết quả, ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế trong việc thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp Kết luận số 24-KL/TW, ngày 5-6-2012 về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo gắn với thực hiện Quy chế về bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử, ban hành kèm theo Quyết định số 68-QĐ/TW, ngày 4-7-2007 của Bộ Chính trị khóa X, năm 2017 Bộ Chính trị đã thành lập 5 đoàn kiểm tra thực hiện việc kết luận này đối với 10 Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 5 Ban cán sự Đảng của 5 Bộ, ngành Trung ương.

Đoàn kiểm tra số 470 gồm 7 đồng chí sẽ tiến hành kiểm tra đối với 2 Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó có Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam và 1 Ban cán sự Đảng. Theo kế hoạch, Đoàn kiểm tra số 470 sẽ làm việc tại tỉnh Quảng Nam từ ngày 16-5 đến 26-5-2017 với 12 tổ chức Đảng, đơn vị trực thuộc.

Để công tác kiểm tra đạt kết quả, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị các thành viên của Đoàn kiểm tra phát huy cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm sự phân công, điều hành của lãnh đạo đoàn; chủ động, tập trung trong thẩm tra, xác minh, nghiên cứu hồ sơ, tài liệu có liên quan; thực hiện chế độ bảo mật tài liệu, kỷ luật phát ngôn và thực hiện nghiêm nội quy, quy định của đoàn trong làm việc, sinh hoạt và khi đi công tác tại các địa phương, đơn vị; đảm bảo nội dung, tiến độ thực hiện cuộc kiểm tra theo kế hoạch đề ra.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình ân cần thăm hỏi cán bộ lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Nam.
Về phía Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị chuẩn bị tốt báo cáo và gửi cho đoàn đúng thời gian quy định; chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các tổ chức Đảng, đơn vị Đoàn kiểm tra trực tiếp đến làm việc, trao đổi, thẩm tra, xác minh, chuẩn bị tốt báo cáo, hồ sơ, tài liệu và các điều kiện khác có liên quan để việc thực hiện cuộc kiểm tra theo kế hoạch đã định.
Ngọc Thi