Thay mặt đoàn công tác, Thượng tướng Lê Quý Vương đã trình bày dự thảo báo cáo. Báo cáo cho thấy Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; kịp thời phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức sơ kết, tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát về công tác này.

Công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã đạt những kết quả đáng ghi nhận, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh phát triển.

Qua kiểm tra, giám sát, Đoàn công tác đã phát hiện một số thiếu sót, hạn chế như công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về phòng chống tham nhũng tại một số cấp ủy cơ sở chưa thường xuyên, có nội dung chưa thiết thực, cụ thể; công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý các vụ, việc tham nhũng về kinh tế chưa được quan tâm đúng mức, hiệu quả còn hạn chế.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Đoàn công tác số 8 thông qua dự thảo. Ảnh: TTXVN.

Trong 6 năm qua, chỉ phát hiện được một vụ sai phạm, khoảng 200 triệu đồng. Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa chú trọng kiểm tra, giám sát chuyên đề; chưa gắn chặt công tác này với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội ở địa phương.

Bên cạnh đó, việc phát hiện, xử lý tham nhũng, sai phạm về kinh tế qua công tác tự kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức Đảng và qua giám sát của các cơ quan dân cử, đoàn thể chính trị - xã hội còn hạn chế, hiệu quả thấp. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo phát hiện nhiều sai phạm về kinh tế có giá trị lớn, kiến nghị thu hồi hàng chục tỷ đồng nhưng một số kết luận thanh tra chưa đi sâu làm rõ bản chất sai phạm, chưa xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức để xử lý đúng mức…

Sau khi nghe dự thảo báo cáo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang và các cơ quan liên quan của tỉnh đã giải trình, thảo luận với đoàn công tác về một số nội dung liên quan.

Đoàn công tác đề nghị tỉnh Tuyên Quang cần tăng cường chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác phòng chống tham nhũng. Trong đó, cần chú trọng tuyên truyền các gương điển hình, nêu cao tính gương mẫu, trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, đảng viên và xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tội phạm về kinh tế qua các vụ việc cụ thể. Tiếp tục quan tâm và có giải pháp tăng cường phát hiện tham nhũng, sai phạm về kinh tế qua công tác tự kiểm tra.

PV