Theo đó, đến năm 2020, tỉnh Thừa Thiên - Huế có 385.948 ha đất nông nghiệp, chiếm 78,73% diện tích đất toàn tỉnh; đất phi nông nghiệp là 103.555 ha, chiếm 21,12%; đất chưa sử dụng là 742 ha, chiếm 0,15%; đất khu kinh tế là 37.292 ha; đất đô thị 53.247 ha. 

Giai đoạn 2016-2020, địa phương này sẽ có 19.858 ha đất nông nghiệp được chuyển sang phi nông nghiệp; 3.498 ha chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp; 156 ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở.

Với tỉnh Trà Vinh, đến năm 2020, tỉnh này có 175.504 ha đất nông nghiệp, chiếm 74,42% diện tích đất toàn tỉnh; đất phi nông nghiệp 59.776 ha, chiếm 25,35%; đất chưa sử dụng 546 ha, chiếm 0,23%; đất khu kinh tế 39.020 ha, chiếm 16,55 %; đất đô thị 16.287 ha, chiếm 6,91%. 

Từ 2016-2020, tỉnh Trà Vinh được chuyển đổi 12.554 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; 3.736 ha cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp; 28 ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở.

K. Vy