Liên hiệp Hội KHKT là một trong những hệ thống tập hợp báo chí lớn nhất Việt Nam hiện nay.

Hiện nay, Liên hiệp Hội KHKT là một trong những hệ thống tập hợp báo chí lớn nhất Việt Nam hiện nay. 

Thống kê đến tháng 1-2017, toàn hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam có 103 cơ quan báo chí và 402 ấn phẩm thông tin báo chí (gồm 126 báo, tạp chí; 65  bản tin và 211 trang tin điện tử tổng hợp).

Theo báo cáo hoạt động chung của các cơ quan báo chí, Báo chí Liên hiệp Hội Việt Nam trong năm 2016 - 6 tháng đầu năm 2017, hầu hết các cơ quan báo chí đã chấp hành nghiêm các chỉ đạo thông tin của Bộ TTTT và Ban Tuyên giáo TW, Liên hiệp Hội Việt Nam, hoạt động đúng tuân thủ đúng tôn chỉ, mục đích, không ngừng cải thiện nội dung, phương pháp làm báo, đáp ứng tốt nhu cầu thông tin ngày càng cao của bạn đọc. 

Lưu Hiệp