Mục tiêu tổng thể của chương trình nhằm hỗ trợ Chính phủ cải thiện điều kiện hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm cải thiện đời sống nhân dân và giảm nghèo bền vững.

Mục tiêu cụ thể là trợ giúp Chính phủ cải thiện hệ thống quản lý tài chính công của Việt Nam thông qua việc phân bổ nguồn lực tài chính công một cách hiệu quả; tăng cường năng lực xác định và quản lý rủi ro tài khóa; và cải thiện công tác giám sát, theo dõi và đánh giá chi tiêu công.

Tổng kinh phí chương trình là 200 triệu USD, do ADB tài trợ, trong đó, vốn vay ưu đãi từ Quỹ Phát triển châu Á (ADF) 117,3 triệu USD, vốn vay thông thường (OCR) 82,7 triệu USD.

T.S.