Theo báo cáo, tổng hợp 45/46 bộ, ngành, cơ quan Trung ương và 59/63 địa phương trong việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm toán năm 2014 cho thấy có 640 tổ chức được thanh tra, kiểm toán. 

Số tổ chức đã xử lý theo kết luận là 545, số đang xử lý là 64 và chưa xử lý là 31 tổ chức. Số cá nhân bị đề nghị xử lý là 1.075 người. Số đã xử lý là 1.016 người, số đang xử lý là 53 người và chưa xử lý là 6 người. Trong số đã xử lý, buộc thôi việc là 47 người, cách chức 71 người, giáng chức 7 người, 12 người bị tù giam, 11 người bị chuyển sang cơ quan điều tra, 11 người bị khai trừ khỏi Đảng. Số còn lại được xử lý theo hình thức cảnh cáo, khiển trách, kiểm điểm nghiêm khắc.

Năm 2015, theo báo cáo của 44/46 bộ, ngành, cơ quan Trung ương và 63/63 địa phương, có 722 tổ chức được thanh tra, kiểm toán. 

Số tổ chức đã xử lý theo kết luận là 631 tổ chức, chiếm 87,40%; số đang xử lý là 59 tổ chức, chiếm 8,17% và số chưa xử lý là 32 tổ chức, chiếm 4,43%. Số cá nhân bị đề nghị xử lý là 1.126 người. Số đã xử lý 1.061 người (chiếm 94,23 %), số đang xử lý 45 người và số chưa xử lý là 20 người. 

Trong số đã xử lý, buộc thôi việc 14 người, cách chức 30 người, giáng chức 4 người, cảnh cáo 104 người, khiển trách 149 người 24 người bị chuyển sang cơ quan điều tra và xử lý hình sự. Số còn lại được xử lý theo hình thức kiểm điểm nghiêm khắc.

Năm 2016, mới có 7/46 bộ, ngành và 25/63 địa phương gửi báo cáo về Bộ Nội vụ. Theo đó, có 368 tổ chức được thanh tra, kiểm tra. Có 314 tổ chức đã xử lý theo kết luận. Số tổ chức đang xử lý là 42 và số chưa xử lý là 12 tổ chức. Đối với cá nhân, số bị đề nghị xử lý là 428 người. Số đã xử lý 392 người, đang xử lý 13 người và chưa xử lý 23 người.

Để nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg, Bộ Nội vụ kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan giao cho bộ phận làm công tác tổ chức cán bộ; ở các tỉnh, thành phố giao cho Sở Nội vụ thực hiện nghiêm việc tổng hợp báo cáo kết quả xử lý kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân có sai phạm trong lĩnh vực tài chính – ngân sách của cơ quan, đơn vị và địa phương gửi báo cáo về Bộ Nội vụ theo đúng nội dung và thời hạn quy định. 

Việc thực hiện báo cáo Chỉ thị 33/2008/CT-TTg cần xem xét đưa vào tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với tổ chức, cá nhân tại các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương.

Chu Thanh Vân