Theo Đề án, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp được thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học. 

Cụ thể, Trường được quyết định mở ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ cao đẳng, cử nhân kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ phù hợp với định hướng phát triển của Trường và nhu cầu xã hội khi đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật.

Trường được quyết định chương trình đào tạo; phương pháp giảng dạy; lựa chọn ngôn ngữ giảng dạy; phương pháp thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập; giáo trình, học liệu và quản lý đào tạo; quyết định liên kết đào tạo và nghiên cứu khoa học với các cơ sở đào tạo trong nước; liên kết đào tạo và nghiên cứu khoa học với đối tác là các trường đại học, các tổ chức đào tạo có uy tín trên thế giới; quyết định hoạt động nghiên cứu khoa học... 

Học phí tối đa năm học 2017 - 2018 là 14 triệu đồng/sinh viên

C.P.