Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, việc kiểm tra với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi là việc làm thường xuyên của Đảng nhằm tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thông qua kiểm tra, Đoàn sẽ đánh giá rõ ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm (nếu có) của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua kiểm tra thực tế ở cơ sở, khảo sát thực tiễn giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị sát thực tế và đạt hiệu quả cao hơn.

Ngoài Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra ở một số địa phương và các đơn vị gồm: Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn, Trà Bồng; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh và Sở Tư pháp Quảng Ngãi. Để công tác kiểm tra mang lại kết quả cao, Đoàn công tác yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đơn vị liên quan hoàn thành báo cáo, nộp cho Đoàn kiểm tra trước ngày 15-10-2017; phối hợp tốt với Đoàn trong suốt quá trình kiểm tra.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ nhấn mạnh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là những nội dung rất quan trọng về công tác xây dựng Đảng; việc Trung ương tổ chức Đoàn kiểm tra là cơ hội để tỉnh nhìn lại quá trình triển khai, tổ chức thực hiện, tự soi rọi lại những mặt được, hạn chế, rút kinh nghiệm để triển khai thực hiện tốt hơn trong thời gian tới

Về các yêu cầu của Đoàn kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ đề nghị các cơ quan liên quan, các địa phương chuẩn bị báo cáo nghiêm túc, gửi cho Đoàn theo đúng yêu cầu; xem đây là cơ hội để soi rọi lại mình, từ đó tổ chức thực hiện thắng lợi các nội dung mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đề ra.

PV (Theo TTXVN)