Thay mặt đoàn công tác số 2, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đánh giá cao về những kết quả đã đạt được của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ trong công tác phòng, chống tham nhũng trong 5 năm qua. Đồng chí Bộ trưởng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ tập trung lãnh, chỉ đạo để thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 7-12-2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”;

Chị thị số 15-CT/TW ngày 7-7-2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng”; có cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ các cơ quan Công an, Kiểm sát, Tòa án nhằm bảo đảm thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Mặt khác, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh, chỉ đạo các cơ quan Thanh tra, kiểm tra trong tỉnh tập trung thanh tra, kiểm tra vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng có liên quan đến xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất đai, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, khoáng sản, môi trường…; kiên quyết chuyển cơ quan điều tra xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm; xử lý nghiêm đối với những cá nhân, tổ chức có liên quan đến sai phạm; triệt để thu hồi về kinh tế.

Chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh giải quyết kịp thời, dứt điểm khiếu nại, tố cáo, tránh để khiếu kiện kéo dài, gây phức tạp, tạo điểm nóng về ANTT. Chỉ đạo cơ quan Công an, Kiểm sát, Tòa án kiện toàn tổ chức bộ máy nâng cao chất lượng hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; thường xuyên phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử, đảm bảo các yêu cầu chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.
Hồng Minh