Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết,
đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Thống kê ASEAN năm 2020, Việt Nam đã đề xuất sáng kiến “Thiết lập hệ thống thông tin thống kê về phát triển bền vững của ASEAN”. Sáng kiến của Việt Nam đã nhận được sự đồng thuận và tích cực tham gia thực hiện của tất cả các quốc gia thành viên ASEAN.

Sáng kiến này nhằm góp phần hình thành một hệ thống thông tin thống kê về phát triển bền vững, đồng bộ, thống nhất; bảo đảm cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ giám sát và đánh giá phát triển bền vững của cộng đồng ASEAN; đồng thời, đẩy mạnh quan hệ đối tác trong thực hiện các chỉ tiêu; nâng cao năng lực của các quốc gia thành viên trong việc thu thập, biên soạn các chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững cũng như tăng cường vai trò điều phối của thống kê ASEAN. 

Sáng kiến của Việt Nam đã nhận được sự đồng thuận và tích cực tham gia thực hiện của tất cả các quốc gia thành viên ASEAN.

Với sự nỗ lực thực hiện của các quốc gia thành viên, sự chủ động của Thống kê ASEAN, Nhóm công tác về các chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của ASEAN và sự hỗ trợ của dự án ARISE Plus, đến nay Báo cáo đầu kỳ các chỉ tiêu phát triển bền vững của ASEAN đã được hoàn thiện và Cổng thông tin dữ liệu trực tuyến về các chỉ tiêu phát triển bền vững của ASEAN đã được thiết lập.

Hệ thống Thống kê quốc gia (NSS) và các Cơ quan Thống kê quốc gia đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện báo cáo tiến độ quốc gia. Đây là các cơ quan giám sát được hỗ trợ bởi các cơ chế và biện pháp thể chế khác nhau.

Báo cáo đầu kỳ và cổng cơ sở dữ liệu trực tuyến các chỉ tiêu SDG của ASEAN là những nỗ lực của ACSS trong việc cung cấp số liệu thống kê phù hợp, kịp thời và có khả năng so sánh, phục vụ công tác hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng. ACSS cam kết nâng cao năng lực và tăng cường hợp tác ở khu vực cũng như quốc gia để cải thiện tính sẵn có và chất lượng dữ liệu với sự ủng hộ của các bộ ngành có liên quan.

Mặc dù, hiện tại mới chỉ có một số chỉ tiêu SDG được đưa vào báo cáo và cơ sở dữ liệu trực tuyến, chủ yếu do năng lực hạn chế của Hệ thống thống kê quốc gia của các quốc gia thành viên, nhưng ACSS cam kết sẽ tiếp tục nâng cao năng lực và tăng cường hợp tác ở khu vực cũng như quốc gia để cải thiện tính sẵn có và chất lượng dữ liệu. Vì vậy, rất cần có sự vào cuộc và tham gia tích cực của các bộ ngành có liên quan.

Các SDG dựa trên sáu chủ đề bao gồm: nhân phẩm, con người, hành tinh, quan hệ đối tác, công lý và thịnh vượng. SDG toàn diện hơn so với MDG và bao gồm 17 mục tiêu, được xác định bởi 169 mục tiêu cụ thể và 232 chỉ tiêu. Những mục tiêu này vượt ra tầm phát triển xã hội, bao gồm cả các mục tiêu đối với biến đổi khí hậu, bất bình đẳng kinh tế, đổi mới, tiêu thụ bền vững, hòa bình, công bằng… Mỗi mục tiêu được kết nối với nhau và thành công trong một mục tiêu thường sẽ giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực khác.


Lưu Hiệp