7 luật được thông qua gồm: Luật Quản lý thuế, Luật Đầu tư công, Luật Kiến trúc, Luật Giáo dục, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, Luật Thi hành án hình sự và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ.

*Có hiệu lực thi hành từ 1-1-2020, Luật Thi hành án hình sự năm 2019 gồm 16 chương, 2017 điều. So với Luật Thi hành án hình sự năm 2010, Luật đã mở rộng thêm phạm vi điều chỉnh đối với việc xác định nội dung, trình tự, thủ tục thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện; thi hành các hình phạt và biện pháp tư pháp đối với pháp nhân thương mại chấp hành án; sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến thi hành án treo; sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến quyết định thành lập Hội đồng thi hành án tử hình theo hướng quy định cụ thể hơn về thời gian, mối quan hệ, phối hợp giữa các cơ quan trong việc thành lập hội đồng thi hành án tử hình. Ngoài việc nhận tử thi và hài cốt, Luật bổ sung quy định về việc nhận tro cốt của người bị kết án tử hình…

Đồng chí Đào Việt Trung chủ trì họp báo

*Luật Đầu tư công gồm 6 chương với 101 điều, có hiệu lực thi hành từ 1-1-2020. Luật gồm những nội dung mới như sau: Thống nhất định nghĩa vốn đầu tư công; tháo gỡ vướng mắc lớn nhất trong quá trình thực hiện Luật Đầu tư công đó là trình tự thủ tục, quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án, phân cấp thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn. Phân cấp mạnh mẽ thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư bảo đảm thẩm quyền của các cơ quan Quốc hội, hội đồng nhân dân. Đổi mới mạnh mẽ phương thức kế hoạch nhằm đáp ứng đối với thực tiễn vận hành của nền kinh tế. Luật góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong quản lý đầu tư công gắn với tăng cường theo dõi, giám sát, thanh tra, kiểm tra các hoath động đầu tư công, sử dụng nguồn vốn đầu tư công thông qua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đầu tư công, gắn với quá trình xây dựng Chính phủ điện tử và tiến tới Chính phủ số, góp phần tích cực vào việc chống thất thoát lãng phí.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, Bộ Công an trình bày những nội dung cơ bản của Luật Thi hành án năm 2019

*Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia gồm 7 chương, 36 điều. Luật quy định 13 hành vi bị nghiêm cấm trong phòng chống tác hại của rượu, bia trong đó có hành vi đáng chú ý nghiêm cấm là điều khiển phương tiện giao thông bao gồm cả xe máy mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Luật quy định 3 biện pháp chính trong phòng, chống tác hại của rượu, bia bao gồm biện pháp giảm mức tiêu thụ rượu, bia; biện pháp quản lý việc cung cấp rượu, bia và biện pháp giảm tác hại. Để đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống pháp luật liên quan đến phòng, chống tác hại của rượu, bia, Luật cũng sửa đổi bổ sung quy định của Luật giao thông đường bộ, Luật Thương mại. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2020.

*Luật giáo dục năm 2019 gồm 9 chương, 115 điều. So với Luật giáo dục hiện hành, Luật Giáo dục 2019 gồm những điểm mới cơ bản sau: Làm rõ tính liên thông, phân luồng, hướng nghiệp trong giáo dục; luật hóa chủ trương đổi mới chương trình, sạch giáo khoa giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 88/2014/QH13; bổ sung loại trường tư thục không vì lợi nhuận và việc chuyển đổi loại hình trường tư thục sang trường tư thục hoạt động không vì lợi nhuận; quy định cụ thể vị trí, chức năng, thành phần hội đồng trường; quy định chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt đối với học sinh, sinh viên sư phạm; quy định chính sách về học phí đối với học sinh diện phổ cập; quy định về đầu tư và tài chính cho giáo dục. Luật có hiệu lực từ ngày 1-7-2020.

*Luật quản lý thuế gồm 17 chương, 152 điều, có hiệu lực từ ngày 1-7-2020. Luật sửa đổi phạm vi điều chỉnh, bảo đảm bao quát việc quản lý các loại thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước, sửa đổi các quy định để tạo cơ sở pháp lý cho quản lý thuế hiện đại, tiếp cận tới những chuẩn mực, thông lệ quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế, quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế cũng như các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý thuế. Sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính. Quy định các giải pháp nhằm nâng cao tính tuân thủ pháp luật về thuế của người nộp thuế, xử lý vi phạm hành chính về quản lý thuế, chống xói mòn cơ sở tính thuế và hoàn thiện các quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết để phòng, chống chuyển giá.

* Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ có hiệu lực thi hành từ 1-11-2019. Nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm tập trung vào bổ sung các quy định về giải thích từ ngữ đối với dịch vụ phụ trợ bảo hiểm, tư vấn bảo hiểm, đánh giá rủi ro bảo hiểm, tính toán bảo hiểm, giám định tổn thất bảo hiểm, hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm; sửa đổi, bổ sung quy định về quyền tham gia các tổ chức xã hội- nghề nghiệp của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm; bổ sung quy định cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm… Nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ tập trung về sáng chế, chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, kiểm soát biên giới.

*Luật Kiến trúc gồm 5 chương, 41 điều đã bao quát 2 nội dung chính sách cơ bản là quản lý kiến trúc và hành nghề kiến trúc. Nội dung quản lý kiến trúc bao gồm các điều yêu cầu về kiến trúc đối với khu vực đô thị; nông thôn; quản lý thiết kế kiến trúc; quản lý đối với các công trình kiến trúc có giá trị; quy chế quản lý kiến trúc, hội đồng tư vấn về kiến trúc; thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng; quản lý lưu trữ tài liệu. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2020.

Nguyễn Hương