Cụ thể, Thủ tướng cho phép UBND tỉnh Nam Định quyết định chuyển mục đích sử dụng 38,1ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp, tỉnh Hải Dương được chuyển đổi mục đích sử dụng 35,6ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp. Thủ tướng cũng giao UBND tỉnh Nam Định và Hải Dương chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

H. Ly