Theo đó, năm 2020 có 39 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS và 300 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh PGS. 

Theo báo cáo của Văn phòng Hội đồng GS nhà nước năm 2020, 87 Hội đồng GS cơ sở có ứng viên đăng ký và nộp hồ sơ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS với 542 hồ sơ ứng viên, trong đó 77 hồ sơ ứng viên GS, 465 hồ sơ ứng viên PGS. 

Sau khi xét tại các Hội đồng cơ sở, Hội đồng GS ngành, liên ngành, kết quả đề nghị xét tại Hội đồng GS nhà nước là 357 ứng viên, trong đó có 40 ứng viên GS, 317 ứng viên PGS. 

Văn phòng Hội đồng GSNN đã phối hợp các đơn vị chức năng của Bộ GD&ĐT và Thường trực các Hội đồng GS ngành, liên ngành kiểm tra, rà soát minh chứng của toàn bộ hồ sơ ứng viên, báo cáo Thường trực Hội đồng GSNN trước khi trình Hội đồng GSNN xét và công nhận. Sau rà soát, số ứng viên chính thức được xét tại Hội đồng GS nhà nước là 343 ứng viên, trong đó có 39 ứng viên GS và 304 ứng viên PGS. 

H.T