Tại cuộc tiếp xúc, các đại biểu Quốc hội đã báo cáo cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, sẽ diễn ra từ ngày 20-10 đến 22-11 với trọng tâm là công tác xây dựng pháp luật; xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội; tiến hành giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng khác.

Nhiều cử tri đã phát biểu bày tỏ tâm tư nguyện vọng và nêu nhiều kiến nghị, đề xuất với Quốc hội. Đa số cử tri bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, đứng đầu là Tổng Bí thư, vừa qua đã tạo bước chuyển mới trong xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân, đặc biệt là xây dựng Chính phủ kiến tạo, phục vụ, liêm chính, hành động.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri quận Tây Hồ. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và trí tuệ của cử tri; trân trọng tiếp thu những ý kiến xác đáng về nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, của dân tộc.

Trước sự quan tâm của nhiều cử tri về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, tiêu cực, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, quốc phòng an ninh là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu.

Xây dựng chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ vô cùng khó khăn phức tạp, nhạy cảm, nhưng không thể không làm. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để ổn định, phát triển đi lên. Trước hết phải có đời sống no đủ thì người dân mới yên tâm được, đất nước có bình yên, ổn định thì mới phát triển, làm ăn được…

Cho nên, phải tính toán rất toàn diện, tổng thể với phương pháp biện chứng, không chỉ thấy một mặt, nếu chỉ thấy toàn ưu điểm phơi phới đi lên thì không chính xác. Nếu chỉ thấy đen tối cái gì cũng xấu thì dẫn đến bi quan…

Nhìn lại có thể thấy, chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, vị thế như ngày nay. Tuy nhiên, trên con đường đi lên tất yếu nảy sinh nhiều khó khăn, thách thức; khi xem xét vấn đề gì cũng phải đặt trong tổng thể, toàn diện, khách quan, biện chứng.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: "Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực là nhiệm vụ cơ bản lâu dài. Đã có rất nhiều nghị quyết về xây dựng Đảng, Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII) vừa rồi lại có nghị quyết về xây dựng Đảng.

Nghị quyết chồng nghị quyết, nếu không làm được lại mất lòng tin. Nhưng mỗi lần có trọng tâm riêng, các ngành, các cấp, nhân dân đều thấy cần thiết phải tiếp tục làm tốt hơn công tác xây dựng Đảng."

Tổng Bí thư cho biết: Trước đây, chúng ta đã từng có thời kỳ đấu tranh chống tiêu cực, từ những năm chiến tranh, rồi tại Hội nghị giữa nhiệm kỳ tháng 1-1994 đã nói vấn đề diễn biến hòa bình là một trong bốn nguy cơ mất nước, bây giờ nói đến tự suy thoái, tự chuyển hóa, tự diễn biến.

Tổng Bí thư chỉ rõ: Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) tập trung vào một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay: Chống suy thoái, công tác cán bộ, công tác tư tưởng.

Đến Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII), khẳng định phải tiếp tục xây dựng Đảng toàn diện, đồng bộ hơn, với 10 nhóm việc, trọng tâm vẫn là tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI. Nhưng trọng tâm của trọng tâm đó vẫn là chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Cái mới của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là đưa ra nhận diện thế nào là suy thoái về tư tưởng chính trị, thế nào là tự diễn biến, tự chuyển hóa, biện pháp giải quyết như thế nào.

Tham nhũng là một quốc nạn, nhưng lãng phí cũng rất ghê gớm, có khi còn lớn hơn tham nhũng, lãng phí tiền của, vật chất, thời gian, sức lực,… lãng phí ngân sách của nhà nước và của dân (tiền nào cũng là của dân làm ra).

Con người hư hỏng dẫn đến tự diễn biến, tự chuyển hóa lúc nào không biết, chỉ trong gang tấc. Từ chỗ hư hỏng về tư tưởng chính trị, tức là không còn tin Đảng, Mác - Lênin, Bác Hồ, rồi tiếp tay, móc nối với bên ngoài, đồng lõa với phần tử xấu lật đổ chế độ.

Nguy hiểm là ở chỗ đó, nguy hiểm khôn lường. Có những đảng viên có quá trình lâu năm nhưng lại nói ngược quan điểm của Đảng, nói xấu Bác Hồ, nói xấu lãnh tụ, kích động chia rẽ nội bộ, chỉ thấy mặt trái rồi thổi phồng lên.

Thế nên, phải tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực. Có quyền lực trong tay mà không chịu sự kiểm soát của dân, của Đảng, sự giám sát của Quốc hội sẽ dẫn đến hư hỏng.

Nhấn mạnh vai trò người đứng đầu, nhưng nếu tự tung tự tác, quyết định tất, quyết dự án, quyết cán bộ, đề bạt, tranh thủ cuối nhiệm kỳ lại đưa con cháu mình lên, hư hỏng như vậy sẽ mất hết niềm tin.

Ngày xưa, cán bộ nói thì dân nể trọng lắm, từ trong tình cảm, còn bây giờ nói chẳng ai nghe là vì không gương mẫu, vì hư hỏng tiêu cực, nói thế mà lại làm khác thì ai tin?

PV (Theo TTXVN)