Chỉ thị nêu rõ, để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý và thực hành tiết kiệm trong việc tổ chức các đoàn đi công tác ở nước ngoài và thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước, Kết luận số 940/KL-TTCP ngày 15-6-2018 của Thanh tra Chính phủ về việc quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong việc cử đoàn đi nước ngoài của một số bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, địa phương, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu cấp uỷ đảng, Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính nghiêm túc thực hiện một số quy định, trong đó có những quy định đáng chú ý như không tổ chức các đoàn đi công tác nước ngoài từ nguồn kinh phí các dự án (trừ các dự án hỗ trợ kỹ thuật từ nguồn kinh phí không hoàn lại), kinh phí từ các nguồn vốn vay ODA, vay nước ngoài và các nguồn tài trợ khác để đi công tác ở nước ngoài. 

Thủ trưởng các đơn vị được phân cấp cử công chức, viên chức đi công tác nước ngoài tuyệt đối không cử quá 1 đoàn đi công tác cùng thời gian, địa điểm, nội dung trong cùng một nước đến trong thời gian 3 năm; không đi quá 3 nước trong cùng một chuyến công tác. 

Lãnh đạo chủ chốt (bao gồm cả lãnh đạo Bộ) và cán bộ của đơn vị không đi công tác nước ngoài quá 2 lần một năm và không cử 2 lãnh đạo chủ chốt tham gia cùng một đoàn (trừ trường hợp tham gia các đoàn tháp tùng, tùy tùng theo yêu cầu của cấp trên, làm nhiệm vụ hợp tác quốc tế hoặc đàm phán, Hội nghị thường niên do yêu cầu công tác)…

H.A