Theo Nghị quyết số 52/NQ-CP, ngày 10/5/2018 của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 của TP Cần Thơ, phương án điều chỉnh quy hoạch sử đất đến năm 2020 như sau: 

Số liệu thống kê đất đai năm 2015 (tính đến ngày 31/12/2015), diện tích đất nông nghiệp của Cần Thơ là 114.751 ha, chiếm 79,75% diện tích tự nhiên của thành phố. Theo điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 còn 109.690 ha, chiếm 76,23% diện tích tự nhiên (giảm 5.062 ha so với năm 2015). 

Trong đó, đất trồng lúa 76.530 ha, giảm 11.478 ha; đất trồng cây hàng năm khác là 2.044 ha, tăng 644 ha; đất trồng cây lâu năm 29.242 ha, tăng 6.363 ha; đất nuôi trồng thủy sản là 1.500 ha, giảm 958 ha. 

Đối với nhóm đất phi nông nghiệp, hiện trạng năm 2015 là 29.047 ha, chiếm 20,19% diện tích tự nhiên. Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 là 34.207 ha, chiếm 23,77 ha diện tích tự nhiên, tăng 5.160 ha so với năm 2015. Trong đó, đất Quốc phòng 922 ha, giảm 47 ha; đất An ninh 165 ha, tăng 101 ha; đất khu công nghiệp 2.350 ha, tăng 1.959 ha; đất cụm công nghiệp 176 ha, tăng 176 ha; đất thương mại, dịch vụ 319 ha, tăng 169 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 747 ha, tăng 39 ha; đất phát triển hạ tầng 11.560 ha, tăng 2.374 ha... 

Về diện tích đất chưa sử dụng, hiện trạng năm 2015 là 98 ha, chiếm 0,07% diện tích tự nghiên, điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 sẽ đưa 98 ha vào sử dụng. 

Đường phố Cần Thơ

Đối với đất ở đô thị, hiện trạng năm 2015 là 47.246 ha, chiếm 40,97% diện tích tự nhiên, điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 là 58.959ha, tăng 11.713 ha so với năm 2015. 

Đối với các khu chức năng, như: khu sản xuất nông nghiệp điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 trên địa bàn Cần Thơ là 109.690 ha, chiếm 76,23% diện tích tự nhiên; khu phát triển công nghiệp điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 là 3.273 ha, chiếm 2,27% diện tích tự nhiên; khu đô thị được điều chỉnh diện tích là 18.350 ha, chiếm 12,75% diện tích tự nhiên của thành phố...

Để đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất trên địa bàn Cần Thơ được thực hiện theo Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 10-5-2018 của Chính phủ, Sở TN&MT TP Cần Thơ, yêu cầu Chi cục Quản lý đất đai tham mưu cho Sở trình UBND TP Cần Thơ phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho các quận, huyện; đồng thời hướng dẫn UBND các quận, huyện lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của cấp huyện theo đúng quy định. 

Một góc TP Cần Thơ. 

Đối với Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT, thực hiện công bố công khai nội dung điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của TP Cần Thơ tại sở và cổng thông tin điện tử của thành phố. Trên cơ sở phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất của thành phố cho các quận, huyện, đề nghị UBND quận, huyện khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện và gửi về Sở TN&MT đề thẩm định. 

Đề nghị các sở, ban, ngành thực hiện rà soát chỉ tiêu sử dụng đất và điều chỉnh quy hoạch của ngành cho phù hợp với nội dung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 của thành phố đã được Chính phủ phê duyệt...

Đức Văn