Dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác tuyên giáo của khu vực miền Trung-Tây Nguyên 6 tháng cuối năm 2018, góp phần ổn định chính trị, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của từng địa phương nói riêng và cả khu vực miền Trung-Tây Nguyên nói chung. 

Ông Võ Văn Thưởng cũng cho rằng yêu cầu công tác tuyên giáo ngày càng cao, do đó trong thời gian tới ngành tuyên giáo cần đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị; cải tiến việc tuyên truyền, học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng; cải tiến nâng cao chất lượng các hội nghị, tài liệu tuyên truyền, tài liệu tham khảo; nâng cao chất lượng, tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ tuyên giáo trong việc nắm bắt nội dung, tình hình để kịp thời tham mưu các cấp ủy Đảng giải quyết, xử lý các vấn đề nổi cộm, phát sinh ở địa phương. 

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành cần tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ nhằm phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền; nâng cao chất lượng công tác giao ban báo chí trên địa bàn ...

Báo cáo đánh giá của Ban Tuyên giáo Trung ương tại Hội nghị cho biết, 6 tháng cuối năm 2018, Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung-Tây Nguyên bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự chỉ đạo của cấp ủy và tình hình thực tế địa phương, đã cơ bản chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Nhiều tỉnh, thành tập trung khắc phục những hạn chế, bất cập, chọn và thực hiện có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ của ngành, những vấn đề bức xúc, do đó nhiều lĩnh vực của công tác tuyên giáo có chuyển biến tích cực. 

Công tác thông tin tuyên truyền, định hướng báo chí, công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng được duy trì thường xuyên. Hệ thống tuyên giáo các tỉnh, thành đã chủ động tham mưu cho cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6,7, 8 khóa XII; sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của cấp ủy trên lĩnh vực tuyên giáo. 

Bên cạnh đó, tuyên giáo khu vực miền Trung-Tây Nguyên tiếp tục duy trì những mô hình hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, biểu dương, khen thưởng kịp thời tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa trong cộng đồng; tích cực nắm tình hình, tham mưu đề xuất cấp ủy xử lý những điểm nóng, vấn đề dư luận quan tâm; tích cực đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc hại trên mạng xã hội. 

Ngoài ra, công tác khoa giáo, lý luận chính trị, lịch sử Đảng được cơ quan tuyên giáo các tỉnh, thành quan tâm chỉ đạo thực hiện; hoạt động văn hóa, văn nghệ diễn ra đúng định hướng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành cũng đã khẩn trương sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII và Quy định số 04-QĐ/TW của Ban Bí thư, đồng thời chú trọng công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp.

Tuy nhiên, bên cạnh đó công tác tuyên giáo khu vực miền Trung-Tây Nguyên vẫn còn tồn tại một số hạn chế, như nội dung, hình thức tuyên truyền có lúc, có nơi chưa phù hợp, tính thuyết phục chưa cao, chậm đi vào cuộc sống; đối với những vấn đề phức tạp, mới nảy sinh có lúc công tác tuyên truyền chưa kịp thời; việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, việc sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng một số địa phương còn chậm; một bộ phận cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt nghị quyết và viết bài thu hoạch cá nhân chưa nghiêm túc. Việc theo dõi, tổng họp tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, cũng như nắm bắt, dự báo, định hướng dư luận xã hội trước các vấn đề, sự kiện nổi cộm, bức xúc có lúc chưa thường xuyên, chưa kịp thời...

Tại hội nghị, đại diện Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành trong khu vực miền Trung-Tây Nguyên cũng đã giới thiệu một số mô hình hay, cách làm tốt, mang lại hiệu quả tích cực trong công tác tuyên giáo tại địa phương.

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Tiên Minh/TTXVN)
Theo Vietnamplus