Theo đó, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường yêu cầu các Ban QLDA làm việc với các nhà đầu tư để thống nhất giảm từ 15 - 20% mức phí đối với tất cả các nhóm phương tiện.

Về mức giảm, sẽ giảm phí đối với nhóm 1 (xe dưới 12 ghế ngồi, xe có tải trọng dưới 2 tấn, các loại xe buýt) và nhóm 2 (xe từ 12 - 30 ghế ngồi, xe tải từ 2 tấn đến dưới 4 tấn) mức giảm là 15%, tương ứng với 10 nghìn đồng/lượt.

Với nhóm 4 và nhóm 5, mức giảm sẽ là 20%, tương ứng với 20 nghìn đồng và được thực hiện thống nhất đối với tất cả các trạm. Bộ GTVT sẽ có văn bản thống nhất với Bộ Tài chính theo tinh thần yêu cầu giảm phí ngay, đồng thời đề nghị Bộ Tài chính ban hành Thông tư theo hướng rút gọn, chậm nhất có hiệu lực từ ngày 1-15/9/2016.

Thứ trưởng Trường cũng đề nghị Bộ Tài chính thực hiện các quy định trong Thông tư này đối với các trạm thu phí mới. Hiện cả nước có 86 trạm thu phí BOT do Bộ GTVT quản lý, trong đó có 45 trạm đang thu (trên quốc lộ và cao tốc), trong đó có 16 trạm đang thu theo Thông tư số 90/2004/TT-BTC và 29 trạm thu theo mức của Thông tư 159/2013/TT-BTC.

PV