Ngày 1-1-1997, tỉnh Bắc Ninh được tái lập và chính thức hoạt động theo đơn vị hành chính mới theo Nghị quyết của Quốc hội khóa IX tại kỳ họp thứ 10, ngày 15-11-1996. Sau 20 năm tái lập, dưới sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước cùng những cố gắng, nỗ lực trên tinh thần đoàn kết, sáng tạo của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân; Bắc Ninh đã đạt nhiều thành tựu nổi bật và toàn diện trên các lĩnh vực. 

Từ một tỉnh nông nghiệp thuần túy, đến nay Bắc Ninh đã cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, với nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đứng trong tốp đầu cả nước. Kinh tế phát triển toàn diện, tốc độ tăng trưởng luôn duy trì ở mức hai con số.

Các đại biểu tại Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Bắc Ninh.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những thành tựu quan trọng Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã đạt được trong 20 năm qua; đề nghị tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất; tận dụng tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương, tranh thủ sự giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương, của địa phương bạn phục vụ sự phát triển bền vững, lâu dài của tỉnh.         

Bên cạnh đó, tỉnh cần chủ động rà soát quy hoạch ngành, quy hoạch phân khu phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, Quy hoạch chung đô thị và Quy hoạch điều chỉnh vùng Thủ đô. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đô thị, tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là môi trường cụm công nghiệp, làng nghề. 

Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng bá hình ảnh Bắc Ninh; thu hút đầu tư, đẩy mạnh công nghiệp hóa gắn với đô thị hóa; phát triển công nghiệp hỗ trợ. Ngoài ra, tập trung phát triển ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, khai thác có hiệu quả các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển lĩnh vực nông nghiệp, thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.       

Tiếp thu ý kiến của Bộ trưởng Tô Lâm, đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh khẳng định: Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, khắc phục khó khăn, vượt qua mọi thách thức, tiếp tục tạo ra những bước đột phá mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân.

PV