Bộ trưởng Bộ Công an ngày 30-6 đã ký Quyết định 2622/QĐ-BCA  kể từ ngày 30-6-2016 triển khai thi hành trong toàn lực lượng CAND Nghị quyết số 144/2016/QH13 của Quốc hội khóa XIII về việc lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 và bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016.

Theo đó, Bộ Công an quyết định lùi hiệu lực thi hành của các Thông tư sau đây đến ngày Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 có hiệu lực thi hành. Đó là:

Thông tư số 20/2016/TT-BCA ngày 8-6-2016 của Bộ Công an ban hành các biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam trong CAND; Thông tư số 22/2016/TT-BCA ngày 16-6-2016 của Bộ Công an quy định về công tác quản giáo trong nhà tạm giữ, trại tạm giam; Thông tư số 27/2016/TT-BCA ngày 28-6-2016 của Bộ Công an quy định về công tác vũ trang bảo vệ cơ sở giam giữ.

Việc soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 do Bộ Công an chủ trì soạn thảo tiếp tục được tiến hành nhưng được lùi thời điểm trình cấp có thẩm quyền ký ban hành và xác định ngày có hiệu lực thi hành cùng ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 có hiệu lực thi hành.

Việc soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 để thi hành các quy định của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 có lợi cho người phạm tội phải được tiến hành khẩn trương, trình cấp có thẩm quyền ban hành và triển khai thi hành, không chờ đến ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 có hiệu lực thi hành.

Trần Hằng