Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó trưởng Bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đến dự và chỉ đạo.  Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định phát biểu khai mạc Đại hội.

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Báo cáo chính trị do đồng chí Hồ Quốc Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định trình bày tại Đại hội đã đề cập kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 và nêu rõ những hạn chế, yếu kém trên các mặt kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại, xây dựng hệ thống chính trị ; thẳng thắn phân tích nguyên nhân và một số kinh nghiệm.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định phát biểu khai mạc Đại hội

5 trụ cột tăng trưởng được xác định gồm phát triển công nghiệp, du lịch, dịch vụ cảng và logistics bao gồm cảng biển và hàng không; nông – lâm nghiệp – thủy sản công nghệ cao chuyển từ số lượng sang chất lượng; phát triển kinh tế đô thị, khu dân cư gắn với các khu công nghiệp và mở rộng giao thông. 3 khâu đột phá tạo động lực gồm chuyển biến mạnh mẽ môi trường đầu tư, ngân cao năng lực cạnh tranh để thu hút đầu tư trong và ngoài nước; đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực công nghệ thông tin, kỹ thuật công nghệ, du lịch, công nghiệp công nghệ cao; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại, tập trung hạ tầng giao thông phía Bắc để thúc đẩy tăng trưởng khu vực này. 

7 nhiệm vụ giải pháp là phát triển kinh tế nhanh, bền vững; tiếp tục đổi mới giáo dục – đào tạo, nâng cao chất lượng nhân lực; phát triển khoa học – công nghệ, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; tăng cường quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội; tăng cường quan hệ đối ngoại; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Hoàng Trung Hải đề nghị Đại hội quan tâm thảo luận 5 vấn đề. Đó là : Bình Định cần tập trung mọi nguồn lực thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, chú trọng chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh; đẩy nhanh tiến độ quy hoạch giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến 2050, xác định rõ vị trí, vai trò của Bình Định trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; tập trung phát triển sản xuất công nghiệp, sớm hình thành các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp - làng nghề;  phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn; chú trọng phát triển kinh tế biển đưa Bình Định thành trung tâm nuôi trồng, khai thác thuỷ sản quy mô công nghiệp. 

Đại biểu tham dự Đại hội thực hiện nghi thức lễ chào cờ

Tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, đẩy mạnh cải cách hành chính để thu hút cơ hội đầu tư trong và ngoài nước. Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, các Ngành chức năng trong phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển; đổi mới chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút đội ngũ trí thức, nhân lực kỹ thuật, quản trị công nghệ cao. Gắn kết phát triển kinh tế với văn hóa - xã hội, chú trọng quản lý, khai thác tài nguyên hiệu quả, tiết kiệm và bảo vệ môi trường; làm tốt công tác xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt quan tâm đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách. Chú trọng củng cố quốc phòng - an ninh; kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu “Diễn biến hoà bình”, “Bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch; giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ…

Biểu quyết tán thành kết quả thẩm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội.  (Cụm ảnh do Trung tâm báo chí đại hội cung cấp)

Đồng chí Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh luôn là nhiệm vụ then chốt, quyết định thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, vì thế Bình Định cần tập trung thực hiện đồng bộ, chất lượng  xây dựng Đảng trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; kiên quyết phòng, chống, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và các biểu hiện tiêu cực khác trong cán bộ, đảng viên; tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng gắn với tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX sẽ bế mạc trong chiều ngày 16/10.


Hữu Toàn