Đại hội thống nhất cao với khẩu hiệu hành động "Yêu nước, Đoàn kết, Sáng tạo, Cống hiến". Các đại biểu đã hiệp thương 69 người tham gia Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2019 – 2024. Tại Hội nghị Ủy ban Hội lần thứ 1, Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã hiệp thương 23 người tham gia Ban Thư ký Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đồng chí Ngô Minh Hải tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đồng chí Ngô Minh Hải tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đại hội đại đã đề ra một số chỉ tiêu trọng tâm, các đề án, chương trình: tuyên dương 70.000 thanh niên sống đẹp sống có ích các cấp; tư vấn hướng nghiệp cho 750.000 thanh niên; giới thiệu việc làm cho 300.000 thanh niên, trong đó có 30% thanh niên có việc làm ổn định; khai thác ít nhất 1.000 tỷ đồng từ các nguồn để hỗ trợ thanh niên vay vốn làm kinh tế, khởi nghiệp; hỗ trợ ít nhất 200 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên; mỗi hội viên, thanh niên tham gia ít nhất 2 hoạt động tình nguyện hàng năm; xây dựng mới 100 không gian xanh; cảm hoá, giáo dục, giúp đỡ ít nhất 2.000 thanh niên “hoàn lương” thanh niên sau cai nghiện tái hoà nhập cộng đồng, thanh niên có nguy cơ vi phạm luật trở nên tiến bộ; phát triển mới 300.000 hội viên; xây dựng mới 3.000 chi hội, câu lạc bộ, đội nhóm tại địa bàn dân cư, doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đơn vị sự nghiệp ngoài công lập trong đó quan tâm xây dựng chi hội, câu lạc bộ, đội, nhóm tại các doanh nghiệp của hội viên Hội Doanh nhân trẻ thành phố và các chung cư, cao ốc văn phòng.

Những đề án chương trình trong tâm nhiệm kỳ VIII (2019 – 2014): Đề án “Xây dựng cơ sở dữ liệu về thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn thành phố”, chương trình “Môi trường xanh, nếp sống xanh” và chương trình “Hành trình của niềm tin”.

Đại hội đã đề ra mục tiêu: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố là người bạn của thanh niên thành phố, hoạt động Hội là môi trường để thanh niên được rèn luyện, cống hiến, bồi dưỡng để trở thành những công dân tốt của xã hội; có tinh thần yêu nước, bản lĩnh, sống đẹp, sống có ích, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội; có đạo đức tốt, lối sống văn minh hiện đại, có ý thức tôn trọng pháp luật; có tri thức, sức khỏe, kỹ năng, năng lực làm việc; xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong việc tham gia xây dựng và phát triển thành phố.

Xây dựng tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ngày càng vững mạnh; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên; chăm lo, hỗ trợ thanh niên về nhiều mặt, đồng hành cùng thanh niên trong lập thân, lập nghiệp, phát triển bản thân và hội nhập quốc tế.

Để thực hiện mục tiêu trên, Đại hội đã đề ra ra giải pháp thực hiện hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chương trình “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, chương trình “Xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vững mạnh”, công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo.
Nguyễn Cảnh