Dự lễ kỷ niệm có: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trần Đại Quang; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy; các học viện, viện nghiên cứu, các tập đoàn, tổng công ty có quan hệ hợp tác với Hội đồng; các thế hệ lãnh đạo, thành viên, các cộng tác viên tư vấn của Hội đồng,....

Các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN.

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nêu rõ: Trước yêu cầu tăng cường việc chỉ đạo công tác nghiên cứu lý luận chính trị trong thời kỳ đất nước thực hiện đường lối đổi mới, ngày 30-10-1996, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 06-QĐ/TW thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương. 

Kế thừa và phát huy thành quả, kinh nghiệm của các tổ chức tiền thân, Hội đồng Lý luận Trung ương trải qua 20 năm xây dựng và trưởng thành, đã không ngừng phấn đấu, đạt được nhiều thành tích và có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển lý luận của Đảng. 

Đóng góp nổi bật có ý nghĩa quan trọng hàng đầu trong công tác nghiên cứu lý luận và các chương trình khoa học do Hội đồng quản lý, tổ chức thực hiện là đã góp phần củng cố, phát triển, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng...

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Lý luận và công tác lý luận có vai trò cực kỳ quan trọng trong đời sống xã hội. Đảng ta trong quá trình lãnh đạo cách mạng đã rất quan tâm đến công tác lý luận (bao gồm cả nghiên cứu lý luận, giáo dục lý luận, truyền bá lý luận, đào tạo cán bộ lý luận). 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, nội dung, phương thức hoạt động theo tinh thần kiên định và sáng tạo, nâng cao chất lượng nghiên cứu, đặc biệt là chất lượng tư vấn các vấn đề lý luận chính trị cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư...  

PV (Theo TTXVN)