Trong quá trình giáo dục, rèn luyện Đảng ta và lãnh đạo cách mạng Việt Nam, nhất là từ khi Đảng ta trở thành đảng cầm quyền, mỗi lời nói, mỗi việc làm của Người đều tác động mạnh mẽ đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đó là sự thể hiện những phẩm chất đạo đức cơ bản của đạo đức cách mạng: tuyệt đối trung thành với Đảng; tận tụy, kính trọng và lễ phép với nhân dân, yêu thương con người; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; tinh thần quốc tế trong sáng. 

CAND là một công cụ chuyên chính trọng yếu của Đảng và Nhà nước ta. Trong điều kiện hiện nay, để xứng đáng với vai trò đó, lực lượng CAND phải được xây dựng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Việc chăm lo giáo dục, rèn luyện cho CBCS về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trước hết là trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và kính trọng, lễ phép với nhân dân là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Để phẩm chất này, thực sự là một nội dung cốt yếu của tư cách CBCS Công an trong điều kiện hiện nay, xin trao đổi một số ý kiến về giải pháp thực hiện như sau:

Thứ nhất, nhận thức sâu sắc, có quyết tâm chính trị cao trong rèn luyện phẩm chất tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước Việt Nam XHCN.

"Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành" là một trong 6 điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy CAND, được nêu lên trong thời điểm Đảng ta tạm thời không công khai hoạt động. Vì vậy, tuyệt đối trung thành với Chính phủ đã bao hàm sự tuyệt đối trung thành với Đảng. Đây là biểu hiện phẩm chất hàng đầu của người cộng sản, người cách mạng, đi theo lý tưởng của Đảng.

Bác Hồ đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Cảnh vệ (Xuân Quý Mão 1963).

Trong điều kiện đấu tranh giành chính quyền, kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, mỗi người dân là một chiến sĩ với khẩu hiệu hành động "Tất cả để chiến thắng" với phẩm chất tuyệt đối trung thành với Đảng, hành động chiến đấu, công tác là hành động "vì nước quên thân”, “vì nhân dân phục vụ”, không sợ hy sinh, gian khổ.

Để phẩm chất trung thành với Đảng được thể hiện bằng hành động cách mạng thực tiễn trong điều kiện hiện nay, CBCS Công an cần học tập một cách nghiêm túc, nhận thức sâu sắc nội dung tấm gương phẩm chất đạo đức "Suốt đời phấn đấu quên mình vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân" trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.

Từ đó, có nhận thức đúng đắn, sâu sắc phẩm chất vì nước quên thân trong điều kiện hiện nay: Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có sự nhất trí cao, niềm tin sắt đá vào đường lối, nghị quyết và sự lãnh đạo của Đảng…  

Thứ hai, thường xuyên rèn luyện tinh thần gương mẫu, sự cần cù, bền bỉ trong công tác, chiến đấu, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Tinh thần gương mẫu, sự cần cù, bền bỉ trong công tác, chiến đấu là một trong những nội dung cơ bản của phẩm chất đạo đức người Công an cách mạng. Điều này chỉ có thể được hình thành, củng cố và phát triển qua học tập, rèn luyện bền bỉ, lâu dài trong thực tiễn học tập, công tác và gắn bó mật thiết với nhân dân.

Qua đó, mỗi CBCS gần dân, hiểu dân và thương yêu nhân dân hơn, học tập được nhiều điều bổ ích từ nhân dân, được nhân dân rèn giũa phẩm chất, đạo đức cách mạng, việc kính trọng, lễ phép với nhân dân ngày càng phát triển và củng cố.

Để rèn luyện tinh thần gương mẫu, sự cần cù, bền bỉ trong công tác, chiến đấu, kính trọng, lễ phép với nhân dân, mỗi CBCS cần xác định động cơ, thái độ  đúng đắn trong học tập, công tác và trong tiếp xúc, quan hệ với nhân dân; chấp hành nghiêm chỉnh sự phân công của tổ chức; chủ động, sáng tạo vượt qua khó khăn thách thức, nhất là những tác động của mặt trái kinh tế thị trường, những cám dỗ của vật chất; đặc biệt cảnh giác với những luận điệu phản động và những “viên đạn bọc đường” của các thế lực thù địch, tuyên truyền, giáo dục nhân dân cảnh giác với những âm mưu, thủ đoạn ấy. 

Đồng thời, cần hành động cụ thể tỏ rõ sự gắn bó mật thiết với nhân dân, dựa vào dân để tiến hành công việc, vì nhân dân phục vụ, nguyện làm “người lãnh đạo, người đày tớ thật trung thành của nhân dân”. 

Sinh viên Học viện ANND nỗ lực học tập, rèn luyện để trở thành những sỹ quan giỏi chuyên môn, tận tụy và trung thành. (Ảnh: Duy Hiển).

Thứ ba, nâng cao nhiệt tình cách mạng đi liền với ra sức học tập nâng cao trình độ trí tuệ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao là thước đo quan trọng hàng đầu phẩm chất tuyệt đối trung thành với Đảng, kính trọng, lễ phép với nhân dân

Trách nhiệm, ý chí quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao là sự thể hiện phẩm chất, đạo đức tuyệt đối trung thành với Đảng, kính trọng, lễ phép với nhân dân của CBCS Công an.

Trách nhiệm, ý chí quyết tâm ấy phải được biến thành nhiệt tình cách mạng trong giai đoạn hiện nay. Nhiệt tình cách mạng sẽ thôi thúc, cổ vũ CBCS dồn trí tuệ, sức lực vượt qua khó khăn gian khổ, thách thức quyết liệt, thắng không kiêu, bại không nản.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình chính trị thế giới và sự chống phá quyết liệt, điên cuồng của các thế lực thù địch, những biến đổi phức tạp và khó khăn tạm thời của đất nước hiện nay, mỗi CBCS Công an cần có niềm tin sắt đá vào sự lãnh đạo của Đảng, thắng lợi của công cuộc đổi mới, sự tất thắng của CNXH, từ đó có suy nghĩ và hành động đúng đắn theo quan điểm, đường lối của Đảng, cùng toàn Đảng, toàn dân vượt qua khó khăn thách thức đưa công cuộc đổi mới tiếp tục phát triển.

Để phẩm chất tuyệt đối trung thành với Đảng, kính trọng, lễ phép với nhân dân được củng cố và phát triển trong điều kiện hiện nay, mỗi CBCS còn phải có trình độ trí tuệ và phải biết đưa trình độ trí tuệ đó vào hoạt động hằng ngày, thể hiện bằng các hoạt động đạt kết quả cao về thực hiện nhiệm vụ được giao. Đó là, tri thức về  khoa học của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng; khoa học xã hội - nhân văn, khoa học kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên ngành, kinh tế thị trường, luật lệ quốc tế…

Nhiệt tình cách mạng kết hợp với trình độ trí tuệ của mỗi CBCS Công an phải được thể hiện bằng hành động thực tế hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao cho, là thước do quan trọng hàng đầu phẩm chất tuyệt đối trung thành với Đảng, kính trọng, lễ phép với nhân dân của mỗi CBCS.

Thứ tư, xây dựng các tổ chức đảng và đơn vị cơ sở trong CAND trong sạch vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đủ sức định hướng suy nghĩ và hành động cho CBCS.

Để phẩm chất tuyệt đối trung thành với Đảng, kính trọng, lễ phép với nhân dân được thể hiện bằng hành động cách mạng thực tiễn phụ thuộc rất lớn và được quyết định chủ yếu bởi mỗi cán bộ, đảng viên được chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết, song các tổ chức đảng và đơn vị cơ sở cũng có vai trò và trách nhiệm không nhỏ.

Hoạt động của CBCS gắn liền với hoạt động của cơ quan, tổ chức đảng ở nơi đảng viên học tập, công tác và một phần gắn với tổ chức đảng nơi cư trú. Các tổ chức đảng, nhất là trong CAND trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao sẽ định hướng đúng đắn sự suy nghĩ và hành động của mỗi CBCS, phân công công việc đúng sở trường, năng lực, thế mạnh của mỗi người; lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể ở đơn vị hoạt động có hiệu quả; tổ chức và duy trì các phong trào cách mạng của quần chúng; tạo điều kiện thuận lợi và động viên CBCS tự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng…

Đây là môi trường thuận lợi để CBCS rèn luyện phẩm chất đạo đức tuyệt đối trung thành với Đảng, kính trọng và lễ phép với nhân dân. 

Với trách nhiệm cao cả trước vận mệnh của đất nước và dân tộc, tình cảm thiêng liêng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi CBCS CAND các cấp đã xác định quyết tâm chính trị cao thực hiện nghiêm túc 6 điều dạy của Người đối với CAND.

Điều này, có ý nghĩa rất quan trọng đối với lực lượng CAND trong việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và thực hiện Nghị quyết số 12 - NQ/TW (Hội nghị Trung ương 4, Khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” trở thành nền nếp, có hiệu quả, thể hiện phẩm chất tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, tận tụy, kính trọng và lễ phép với nhân dân; góp phần tích cực cùng toàn dân tộc phấn đấu xây dựng thành công CNXH, đưa đất nước Việt Nam từng bước tiến đến mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh

Đ.N.N.