Mục đích của Kế hoạch là nhằm xác định trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và địa phương để bảo đảm triển khai thi hành Luật kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả.

Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ phải tích cực, chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, thiết thực, hiệu quả. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và địa phương phải có lộ trình cụ thể để bảo đảm từ ngày 1/7/2020, Luật được thực hiện thống nhất, đầy đủ, đồng bộ trên phạm vi cả nước.

Các đơn vị cần tổ chức tập huấn Luật cho cán bộ, công chức của cơ quan, tổ chức, địa phương, lực lượng vũ trang nhân dân nhằm nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thi hành Luật.

Việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn pháp luật về Lực lượng dự bị động viên phải có Đề án, Kế hoạch, triển khai đồng bộ, sâu rộng, thiết thực và hiệu quả. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật và các văn bản thi hành Luật.

Luật Lực lượng dự bị động viên số 53/2019/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 8, ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020.

Luật Lực lượng dự bị động viên bao gồm 5 Chương, 41 Điều quy định về xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên; chế độ, chính sách; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên.

K.H. (TTXVN)