Ngày 9-12-2002, Bộ Chính trị có quyết định thành lập Ban chỉ đạo Tây Nam bộ để giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ về triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng vùng Tây Nam bộ. 

Qua 15 năm hoạt động, tuy trong điều kiện vùng ĐBSCL còn nhiều khó khăn nhưng Ban chỉ đạo Tây Nam đã có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ, chức năng được giao. Tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thủ tướng xác định khâu đột phá để phát triển vùng ĐBSCL về giao thông, thuỷ lợi và giáo dục đào tạo nguồn nhân lực. Đồng thời, tháo gỡ khó khăn, đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn, hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới khó khăn phát triển sản xuất.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, kiêm Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam bộ dự, chỉ đạo hội nghị.

Đến nay, Ban chỉ đạo Tây Nam đã hoàn thành nhiệm vụ, vai trò được Bộ Chính trị giao. Tại Hội nghị lần 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã thống nhất thông qua Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-11-2017 và ngày 28-11-2017, Bộ Chính trị đã có quyết định về việc kết thúc hoạt động của các Ban chỉ đạo, gồm: Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Ban Tổ chức trung ương đang phối hợp với Bộ Nội vụ làm việc với các bộ, ngành, các địa phương ở ĐBSCL có định hướng sắp xếp lại cán bộ của Ban chỉ đạo Tây Nam. Người nào có mong muốn nghỉ sớm và muốn được chuyển công tác ở vị trí nào đó sẽ được xem xét. Cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư sắp xếp thì Ban Bí thư sẽ chịu trách nhiệm. Cán bộ thuộc diện được Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ sắp xếp thì 2 cơ quan này chịu trách nhiệm.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ trao khen cho các cá nhân. 

Về tài sản, nhà cửa, đất đai của Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, Phó Thủ tướng Chính phủ cho biết: Văn phòng Chính phủ và UBND TP Cần Thơ cùng các bộ ngành chủ trì và trình Thủ tướng để có hưởng xử lý.

Văn Vĩnh