Với chủ đề “Hướng tới Không gian mạng mở và an toàn”, Hội nghị đã tập trung thảo luận các sáng kiến, cơ chế phối hợp giữa các Trụ cột của Cộng đồng ASEAN trong việc xây dựng chính sách, nâng cao năng lực, hướng đến các bộ tiêu chuẩn/nguyên tắc chung trong khu vực. 

Trưởng đoàn các nước ASEAN dự lễ khai mạc.

Hội nghị đã thông qua Tuyên bố Chủ tịch AMCC và nhấn mạnh sự cần thiết để tăng cường hợp tác trong ASEAN về an ninh mạng; xem xét các nguyên tắc, luật lệ quốc tế và khả năng vận dụng các biện pháp xây dựng lòng tin. 

Đại diện của Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm về phối hợp giữa các lĩnh vực khác nhau về an ninh mạng, trong đó nhấn mạnh vai trò trung tâm của lĩnh vực ICT trong việc điều phối, nâng cao hiệu quả giám sát, phòng ngừa và xử lý các sự cố về an ninh mạng. 

H.T.