Thanh tra Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông báo kết luận số 612/TB-TTBNV thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức, tuyển dụng công chức, nâng ngạch công chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Bình Dương.

Theo đó, qua kiểm tra có 8 trường hợp được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trước ngày 28-12-2017 và 17 trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại sau ngày 28-12-2017 chưa đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn về ngoại ngữ, tin học, trung cấp lý luận chính trị; bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính; bồi dưỡng về quản lý ngành, lĩnh vực theo quy định của bộ, ngành chủ quản; có trường hợp chưa giữ ngạch chuyên viên chính theo quy định của tỉnh Bình Dương.

Đặc biệt, có 1 lãnh đạo cấp Sở được tuyển dụng công chức trong trường hợp đặc biệt khi chưa đủ 60 tháng công tác và không lấy ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ trước khi tuyển dụng.

Đối với các trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trước ngày 28-12-2017 còn thiếu điều kiện, tiêu chuẩn và sai về quy trình thủ tục và các trường hợp được tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt đến nay còn thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, Thanh tra Bộ Nội vụ đề nghị UBND tỉnh Bình Dương khẩn trương cử đi đào tạo, bồi dưỡng để bổ sung, hoàn thiện trong năm 2019.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng đề nghị Chủ tịch tỉnh Bình Dương báo cáo Ban thường vụ tỉnh ủy, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức báo cáo các cấp ủy cùng cấp tiến hành đánh giá năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín, kết quả xếp loại hằng năm đối với 16 trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý sau ngày 28-12-2017 mà thiếu điều kiện, tiêu chuẩn, được tuyển dụng công chức không đúng quy định, thực hiện sai về quy trình, thủ tục theo quy định và 1 lãnh đạo Sở có thông tin phản ánh ngoài giai đoạn thanh tra để xem xét việc thu hồi, hủy bỏ quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo quy định.

Nguyễn Hương