Các chủ đề tập trung thảo luận tại hội nghị bao gồm: tái lập và củng cố ổn định kinh tế vĩ mô: cập nhật tình hình thực hiện Nghị quyết 11 trong lĩnh vực tài chính và tiền tệ, minh bạch trong tài khóa và ngân sách, hiệu quả đầu tư công và hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước; bảo vệ người nghèo trước sự bất ổn kinh tế vĩ mô: ảnh hưởng xã hội đối với người nghèo, bảo vệ hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa; chống tham nhũng trong công nghiệp khai khoáng: báo cáo đối thoại phòng chống tham nhũng; báo cáo của diễn đàn hiệu quả viện trợ.

Trước thềm Hội nghị CG giữa kỳ, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) giữa kỳ- một kênh đối thoại có tổ chức, mang tính xây dựng giữa Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam do Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) - thành viên thuộc WB và Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam phối hợp tổ chức, sẽ diễn ra vào ngày 27/5 tại Hà Nội.

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) giữa kỳ 2011 sẽ tập trung vào các vấn đề như: cảm nhận về môi trường đầu tư của các hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước; ngân hàng và thị trường vốn - kênh phân bổ vốn cơ bản của Việt Nam: thách thức trong môi trường hiện tại và những phản hồi; cơ sở hạ tầng - xây dựng cơ sở hạ tầng hiệu quả nhằm thúc đẩy tăng trưởng của Việt Nam; giáo dục - giải phóng tiềm năng dài hạn của Việt Nam; các báo cáo từ các nhóm công tác sản xuất và phân phối,  khoáng sản và du lịch

PV