Đây là cuộc họp nhằm đánh giá lại các hoạt động của lao động di cư trong nội khối ASEAN kể từ khi có Tuyên bố thành lập Ủy ban ASEAN về thúc đẩy và bảo vệ quyền của lao động di cư năm 2007, đồng thời thảo luận các phương thức hợp tác trong các nước ASEAN.

Trong hai ngày họp, các đại biểu đến từ 10 nước thành viên ASEAN và đại diện của Ban thư ký ASEAN sẽ tập trung thảo luận 4 vấn đề chính: tăng cường và thúc đẩy bảo vệ quyền của người lao động di cư, chống bóc lột và ngược đãi; đẩy mạnh và thúc đẩy bảo vệ quyền của người lao động di cư thông qua tăng cường quản lý lao động di cư của các nước thành viên ASEAN; hợp tác trong ASEAN chống lại nạn buôn bán người; phát triển và triển khai văn kiện của ASEAN về thúc đẩy và bảo vệ quyền của người lao động di cư.

Vai trò của Việt Nam trong việc điều phối các hoạt động thúc đẩy và bảo vệ quyền của lao động di cư trong nhiệm kỳ 2010-2012 là rất quan trọng. Hiện Việt Nam đang kêu gọi một sự đồng thuận của ASEAN trong hợp tác để bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động di cư.

Bà Nguyễn Thị Hải Vân, Phó Cục trưởng Cục Việc làm, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội khẳng định: "Chúng ta hãy cùng hành động để bảo vệ tốt nhất và tạo quyền lợi tốt nhất cho người lao động di cư. Sự đồng thuận sẽ tạo nên những bước tiến quan trọng trong việc hợp tác giữa các quốc gia ASEAN về vấn đề lao động di cư cùng hướng xây dựng lộ trình một cộng đồng ASEAN vào năm 2015"

H.C.