Qua nghiên cứu nội dung đơn khiếu nại, rà soát quá trình giải quyết vụ việc tranh chấp, UBND tỉnh Bình Thuận có văn bản trả lời như sau: Ngày 30/7/2009, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2064/QĐ- UBND về giải quyết tranh chấp đất đai lần cuối cùng giữa bà Chơn và ông Thắng. UBND tỉnh đã huỷ Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai số 552/QĐ- UBND của UBND huyện Hàm Tân. Yêu cầu UBND huyện Hàm Tân thu hồi diện tích tranh chấp giao cho UBND xã Thắng Hải quản lý và có kế hoạch sử dụng đất theo quy định pháp luật.

Đến ngày 17/1/2014, ông Hiến có đơn gửi UBND tỉnh khiếu nại Quyết định số 2064/QĐ- UBND. Căn cứ Điều 11 Luật Khiếu nại, đơn của ông Hiến không đủ điều kiện thụ lý giải quyết.

Ngày 4/6/2014, UBND tỉnh đã có Thông báo số 164/TB- UBND về việc không thụ lý giải quyết đơn khiếu nại của ông Hiến. Vì theo Điều 3 Nghị quyết số 56/2010/QH12 của Quốc hội về thi hành Luật Tố tụng hành chính thì sau khi nhận được Quyết định số 2064/QĐ- UBND đến trước ngày 1/7/2012 nếu không đồng ý, bà Chơn có thể gửi đơn đến TAND tỉnh để xem xét thụ lý nhưng trong thời gian này bà không khởi kiện đến Tòa án. Đồng thời, Quyết định số 2064/QĐ- UBND đã giải quyết đúng chính sách pháp luật, đến nay không có tình tiết mới. Đây là quyết định giải quyết lần cuối cùng và đã có hiệu lực pháp luật thi hành.

Ban PL - BĐ